Grad Krumperk, Domžale
Kriški ribnik, Komenda
Sotočje Save in Sore, Medvode
Čebelnjak, Mengeš
Center Ivana Hribarja s fontano, Trzin
Koruzna polja, Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad

E-nostavno na kolo

E-nostavno na kolo je projekt sodelovanja različnih lokalnih akcijskih skupin (LAS Za mesto in vas, LAS Gorenjska košarica, LAS Srce Slovenije, LAS s CILJem in LAS loškega pogorja) in številnih partnerjev, s katerimi bomo promovirali kolesarjenje kot zdrav način življenja.

  

Projekt se je razvil na podlagi ugotovitev, da se bodisi število kolesarskih turistov iz leta v leto povečuje, lokalna gostinska in turistična ponudba pa ne zadovoljujeta njihovih potreb, bodisi da potenciali kolesarskega turizma na nekaterih področjih še niso razviti in izkoriščeni. Gorenjsko kolesarsko omrežje ima kolesarsko infrastrukturo že vzpostavljeno preko občinskih in tudi regijskih mej, vendar pa ji primanjkuje podporne infrastrukture, opreme in vsebin za kolesarje. 

  
Projekt E-nostavno na kolo tako prepoznava potenciale na tem področju in spodbuja kolesarjenje preko investicij v podporno infrastrukturo in opremo, preko ureditve kolesarjem prijaznih postajališč na že vzpostavljenih kolesarskih poteh, ter preko dogodkov in promocijskih gradiv, s katerimi želi spodbuditi kolesarstvo kot obliko trajnostne mobilnosti in poslovnih priložnosti. Operacija tako med drugim predstavlja nadgradnjo turističnih produktov in vključuje:

  
- investicije v infrastrukturo,
- usposabljanje osebja gostinskih subjektov,
- izmenjavo izkušenj in znanja,
- razvoj storitev in novih proizvodov,
- trženje oziroma promocijo kolesarstva,
- vključevanje ranljivih skupin ter
- organizacijo skupnih delovnih procesov.

  
Na območju LAS Za mesto in vas so partnerji projekta: Občina Vodice, Občina Medvode, Javni zavod Sotočje Medvode in Humanitarno društvo Barka. Občine in javni zavod bodo poskrbeli za infrastrukturni del operacije: nakup in postavitev stojal za kolesa, servisnih stebrickov, e-polnilnic, e-koles in navadnih koles ter ureditev počivališč za kolesarje z mizami in klopmi. S tem se bodo zagotovila Kolesarjem prijazna postajališča, ki jih bomo povezali s Kolesarjem prijaznimi ponudniki.

  
Vsaka turisticna destinacija, ki se z določenim turističnim produktom osredotoči na ciljnega gosta (v našem primeru kolesarja), mora poleg urejene infrastrukture poskrbeti tudi za ostalo turistično ponudbo, ki bo zadovoljila današnjega zahtevnega gosta. To vlogo v destinaciji v veliki meri prevzemajo turisticni ponudniki, ki morajo poznati potrebe in želje gosta ter na najboljši možni način temu prilagoditi svojo ponudbo. V ta namen bomo k sodelovanju povabili strokovnjake, ki bodo oblikovali standarde za kolesarjem prijazne ponudnike in poskrbeli za ustrezno usposobljenost ponudnikov. V času trajanja operacije bomo strmeli k temu, da vsak ponudnik kar najbolje prilagodi svojo ponudbo predpisanim standardom ter jim sledi tudi v prihodnosti. Vzpostavljena bo mreža ponudnikov, ki bodo prejeli oznako in bodo kolesarjem omogočali boljšo kolesarsko izkušnjo.

  
Na podlagi izmenjave medregijskih izkušenj, povezovanja z drugimi LAS-i ter ogleda dobrih praks na celotnem območju sodelujočih LAS-ov se bo oblikoval tudi priročnik za spodbujanje turističnih in gostinskih ponudnikov, da postanejo Kolesarjem prijazni ponudniki. Poseben poudarek operacije bo na promociji novih turističnih produktov ter pomenu in spodbujanju trajnostne mobilnosti, kar bomo zagotovili s pomočjo različnih promocijskih dogodkov in materialov ter priprave zemljevida kolesarskih poti z označenimi postajališči in ponudniki. Del aktivnosti bo namenjen ranljivim ciljnim skupinam ter njihovi socialni vključenosti. V Tednu mobilnosti in tudi tekom leta bomo organizirali vrsto javnih dogodkov na temo predstavitve starodobnih ter elektricnih koles, izvedli bomo šolo s poligonom varne vožnje ter opozarjali na prisotnost ranljivih skupin v prometu. Še posebej se bomo potrudili pri vključevanju mladih, starostnikov in invalidov. V sodelovanju z muzejem bomo pripravili študijo z izsledki v obliki potujoče razstave in spremljevalnega informativnega gradiva. Promocija kolesarstva za širšo javnost bo zagotovljena tudi prek spletnih, avdio-vizualnih in drugih promocijskih materialov.

Zaposlitvene priložnosti na kmetijah

Zaposlitvene kmetije v Sloveniji na katerih so »v službi« osebe z manjšimi delovnimi sposobnostmi so s svojo uspešnostjo dokazale, da je njihov recept pravi. Na takšnih kmetijah osebe s posebnimi potrebami dobijo zaposlitev, kmetije pa še tako potrebno dodatno pomoč za delo na kmetiji.

 

Ena izmed takšnih sta kmetija Zadrgal ter Zavod Grunt iz Komende, katere idejni vodja in eden izmed ustanoviteljev je Peter Svetina, specialni pedagog in strokovnjak s področja usposabljanja in zaposlovanja invalidov. Peter Svetina je skupaj s soustanoviteljem kmetovalcem Zadrgal Matijo ustanovil leta 2014 neodvisni in neprofitni zavod s statusom zaposlitvenega centra Zavod Grunt, ki daje delo pet težko zaposljivim invalidom iz Komende in okolice. Zaposleni tako na kmetiji opravljajo različna kmetijska dela kot so delo v hlevu, gospodarskih poslopjih in na terenu, čiščenje in predelava kmetijskih pridelkov, priprava polizdelkov ter njihova prodaja in distribucija.

 

Zavod Grunt ima znanje in veščine kako vzpostaviti in voditi na kmetiji projekt, ki ustvarja nova delovna mesta za težje zaposljive, povečuje samooskrbo in s tem zagotavlja razvoj podeželja. Z namenom, da bi se dobra praksa Zavoda Grut širila na območju LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS Stik, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe in LAS Za mesto in vas, se je izvedel projekt Zaposlitvene priložnosti na kmetijah, katerega namen je, da se z delavnicami za kmetije ter usposabljanji za promotorje informira in spodbudi zainteresirane kmetije za zaposlovanje oseb z manjšimi delovnimi sposobnostmi.

 

V procesu izvajanja projekta sta bili nagovorjeni in animirani 302 kmetiji, od katerih se jih je 105 udeležilo informativno-izobraževalnih delavnic. Spoznali so primer delovanja kmetije Zadrgal in Zavoda Grunt ter pravno finančne vidike poslovanja in zaposlovanja invalidnih oseb. Za 8 potencialnih in zainteresiranih kmetij so se izdelali poslovni načrti z razširitvijo poslovnih dejavnosti. Prek delavnic se je usposobilo tudi 8 promotorjev projekta.

  

Zaključni dogodek projekta je soočil poglede strokovnjakov s področja kmetijskega svetovanja in zaposlovanja invalidov ter predstavil rezultate projekta. V okviru projekta je nastal tudi priročnik Zaposlovanje invalidov na kmetiji, ki ga lahko prejmete po predhodnem dogovoru prek elektronske pošte: las@ljubljana.si. 

  

Projekt je delno sofinanciran iz sredtev EKSRP, Podukrep 19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.