Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika

Organi LAS

Izvedba volitev v organe LAS Za mesto in vas

  

V skladu s Pogodbo o ustanovitvi in delovanju lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas in sklepom Skupščine LAS se bo začel postopek zbiranja kandidatov za organe LAS. Volitve organov LAS bodo potekale letos jeseni, do takrat je potrebno izvesti kandidacijski postope za evidentiranje člane organov LAS – predsednika, namestnika predsednika, člane Upravnega odbora ter člane Nadzornega odbora. Pravico voliti in biti izvoljeni imajo samo člani LAS Za mesto in vas.

  

Predsednik je samostojen organ LAS. Predsednika voli Skupščina za obdobje štirih (4) let, po poteku katerega je lahko večkrat ponovno izvoljen.

  

Namestnik predsednika ima vse pristojnosti in naloge Predsednika. Namestnika predsednika voli Skupščina za obdobje štirih (4) let, po poteku katerega je lahko večkrat ponovno izvoljen. Predsednik in Namestnik predsednika ne smeta imeti bivališča v isti občini.

  

Upravni odbor je organ upravljanja LAS, v katerem so zastopani predstavniki javnega sektorja, zasebnega sektorja in civilne družbe. Pri sestavi upravnega odbora se upošteva načelo enakomerne teritorialne zastopanosti. Mandat člana upravnega odbora traja štiri leta.

Upravni odbor sestavlja 15 članov, in sicer:

  • Predsednik LAS, ki je po funkciji član Upravnega odbora s pravico glasovanja;
  • Šest (6) predstavnikov javnega sektorja – po 1 iz območja vsake občine (občine, javni zavodi, javne agencije,..);
  • Trije (3) predstavniki zasebnega sektorja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge, kmetje in druge pravne osebe zasebnega prava);
  • Pet (5) predstavnikov civilne družbe (društva, nevladne organizacije, posamezniki).

  

Nadzorni odbor šteje tri (3) člane, predvidoma po eden iz vsakega sektorja. Nadzorni odbor ima tudi enega nadomestnega člana. Mandat članov Nadzornega odbora traja štiri leta.

Član Nadzornega odbora in namestnik ne more biti član, če je že član Upravnega odbora ali oseba, ki opravlja delo pri Vodilnem partnerju.

   

  

Trenutni predstavniki organov LAS

  

Predsednik: Aco Franc Šuštar

Namestnica predsednika: Katja Rebolj

Skupščina

Upravni odbor

Nadzorni odbor