Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika

Strategija lokalnega razvoja

 

Dne 9. 12. 2021 je Skupščina LAS na 20. seji potrdila peto spremembo Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas. Strategija lokalnega razvoja se je spremenila z namenom razdelitve dodatnih sredstev, ki nam jih je dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz naslova podaljšanja programskega obdobja za sklad EKSRP. V skladu s trinajstim odstavkom 56. člena Uredbe CLLD se sredstva namenijo za podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« in »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije«. Ta sredstva se za posamezni LAS dodelijo sorazmerno glede na odobrena sredstva na podlagi formule iz sedmega odstavka 56. člena Uredbe CLLD.

 

Sredstva v višini 117.485 EUR bodo razdeljena na podukrep 19.4  »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« v višini 50 %  v letih 2024 in 2025 in v višini 50 % za sofinanciranje projektov na tematskem področju TP-3 »Storitve na podeželju«.

____________________________________________________________________________________________

  

Dne 29. 3. 2021 je Skupščina LAS na 8. seji potrdila četrto spremembo Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas. Strategija lokalnega razvoja se je spremenila z namenom razdelitve dodatnih sredstev, ki nam jih je dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Sredstva v višini 115.201,48 EUR bodo razdeljena prek 3. Javnega poziva - 3. odpiranje na Ukrepu 5 - Izobraževalne in promocijske aktivnosti o pomenu ohranjanja narave in okolja. Projekti bodo financirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, z načrtovanim obdobjem črpanja v letih 2022 in 2023. 

 

Strategija lokalnega razvoja se je spremenila tudi z namenom uskladitve kazalnikov glede na izvedene in načrtovane aktivnosti potrjenih projektov na LAS. Kazalniki ciljnih vrednosti se zvišujejo na številnih ukrepih, saj so realizirani in načrtovani projekti zastavljeni ambiciozno in dosegajo zelo visoke rezultate. Usklajene so tudi finančne vrednosti črpanja sredstev po posameznih ukrepih glede na realizacijo projektov in vnaprej načrtovano dinamiko črpanja sredstev.

___________________________________________________________________________________________

 

Dne 15. 11. 2019 je Upravni odbor LAS Za mesto in vas v 13. dopisni seji potrdil druge spremembe Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas, v okviru katerih smo na podlagi uspešnosti dela LAS Za mesto in vas s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dodatna sredstva v višini 159.656,94 EUR radelili med ukrepoma 1 in 2 prvega tematskega področja za spodbujanje ustvarjanja delovnih mest. Spremembe Strategije so bile potrjene tudi na 6. seji Skupščine LAS, dne 26. 11. 2019. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je z odločbo potrdilo spremembo SLR dne 2. aprila 2020.

___________________________________________________________________________________________

  

Dne 8. 4. 2019 je Upravni odbor LAS Za mesto in vas na 11. seji potrdil prvo spremembo Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas. Razlog za spremembe je bila želja, da se finančna sredstva razdelijo po ukrepih in tematskih področjih, ki odražajo realne potrebe in interes deležnikov na območju LAS Za mesto in vas. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je z odločbo dne 12. 7. 2019 potrdilo predlagane spremembe.

___________________________________________________________________________________________

  

V začetku meseca septembra 2016 sta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izdala odločbo s katero je bila potrjena tudi Strategija lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas.

  

S tem so za šestih občin Ljubljanske urbane regije - Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice -  zagotovljena sredstva v višini 2.014.710 EUR, ki bodo v obdobju 2016–2023 namenjena izvedbi projektov, skladnih s cilji izvajanja CLLD, kjer je poudarek predvsem na spodbujanju socialnega vključevanja, ustvarjanju in ohranjanju delovnih mest ter boju proti revščini in diskriminaciji, zmanjševanju regionalnih razvojnih razlik in gospodarskemu razvoju območja. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.

Prišlo je do napake!