Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

VODENJE LAS 19.4

  

LAS Za mesto in vas je lokalna akcijska skupina, ustanovljena na pobudo šestih občin Ljubljanske urbane regije: Domžal, Komende, Medvod, Mengša, Trzina in Vodic ter Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. Območje LAS leži v osrednjem delu Slovenije, v Ljubljanski kotlini, in meji na Kamniško-Savinjske Alpe na severu, Posavsko hribovje na vzhodu, Polhograjsko hribovje na zahodu ter na Ljubljansko polje na jugu. Je gosto poseljeno ter pretežno urbanizirano, njegova površina obsega 236,4 km², na njem pa biva 72.972 prebivalcev. Območje LAS je eno najrazvitejših območij v Sloveniji z dolgoletno gospodarsko tradicijo na področju obrti in podjetništva. Predstavlja homogeno prostorsko enoto in se srečuje s skupnimi razvojnimi izzivi, ki jih naslavljamo prek projektov, sofinanciranih s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz  Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

  

Območje je dobro gospodarsko razvito, za prebivalstvo je značilna visoka stopnja delovne aktivnosti in nizka stopnja brezposelnosti. Prav tako je bogato z naravnimi in kulturnimi danostmi. Gozdne površine pokrivajo kar 11.087,4 ha oziroma 46,9 % vseh površin na območju LAS, kmetijske površine pa 23.640 ha oziroma 35,5 % vseh površin na območju. Narava je, kljub gosti poselitvi in pretežno urbanem značaju območja, dokaj dobro ohranjena in obsega zelo različne ohranjene habitate ter večje število naravnih vrednot. Na območju se nahaja tudi 749 enot kulturne dediščine od katerih sta 102 spomenika kulturne dediščine. Pomembne prednosti območja so, poleg ugodne osrednje lege, tudi dobra prometna povezanost v vseh smereh ter dejstvo, da se v neposredni bližini nahaja gospodarsko, upravno, kulturno in izobraževalno središče Slovenije – Ljubljana.
  

Ukrep za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) so lokalni akterji prepoznali kot primerno in pomembno priložnost za razvoj, ki bo temeljil na realizaciji razvojnih potencialov ter reševanju ključnih izzivov območja. LAS deluje na štirih tematskih področjih, ki so bila prepoznana kot ključna za reševanje lokalnih razvojnih potreb: ustvarjanje delovnih mest, razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.
  

Vizija LAS je ustvariti varno, zdravo in privlačno bivalno okolje za vse prebivalce, kar bomo dosegali s smotrno aktivacijo endogenih potencialov in uravnoteženim trajnostnim razvojem območja na vseh treh področjih: družbenem, ekonomskem in okoljskem.

 

V začetku meseca septembra 2016 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z odločbo potrdilo Strategijo lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas. S tem so za šest občin Ljubljanske urbane regije - Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice -  zagotovljena sredstva v višini 2.014.710 EUR, ki bodo v obdobju 2016-2023 namenjena izvedbi projektov, skladnih s cilji izvajanja strategije lokalnega razvoja, kjer je poudarek predvsem na spodbujanju socialnega vključevanju, ustvarjanju in ohranjanju delovnih mest ter boju proti revščini in diskriminaciji, zmanjševanju regionalnih razvojnih razlik in gospodarskemu razvoju območja. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.

 

Sredstva so odobrena iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) do največ 1.061.910,00 EUR ter Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) do največ  952.800,00 EUR.

 

Vodilni partner LAS Za mesto in vas

 

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je vodilni partner lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas. RRA LUR za javni zavod, ki je kadrovsko, finančno in upravno sposoben voditi lokalno akcijsko skupino (LAS) in zagotavlja njeno operativno delovanje. Lokalno akcijsko skupino LAS Za mesto in vas zastopa v njenih upravnih in finančnih zadevah, gospodari z njenim transakcijskim računom in zanjo opravlja še ostale naloge, navedene ter podrobneje opisane v pogodbi med LAS Za mesto in vas in vodilnim partnerjem.

 

Naziv aktivnosti:

Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v okviru Lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas

 

Opis aktivnosti:

Podpora iz podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« (podukrep 19.4) je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki so nastali pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR, animacijo območja LAS in pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.

 

Glavne dejavnosti vodilnega partnerja za doseganje ciljev:

 • objava javnih pozivov LAS;
 • informiranje javnosti o aktualnih zadevah povezanih z LAS;
 • izvedba delavnic za animacijo prebivalcev območja LAS;
 • izdelava promocijskega gradiva;
 • prijava na javne poziva na podukrepu 19.3 – projekti sodelovanja;
 • prijava operacij na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT);
 • vlaganje sprememb operacij na ARSKTRP in MGRT;
 • vlaganje zahtevkov za izplačilo na ARSKTRP in MGRT;
 • vlaganje sprememb SLR na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Pričakovani rezultati:

 • vključevanje skupnosti LAS v izvajanje projektih aktivnosti;
 • doseganje kazalnikov zastavljenih v SLR;
 • izvajanje projektnih aktivnosti v okviru operacij;
 • identificirane potreb na območju LAS;
 • enakomerni razvoj območja LAS.

 

Obveščanje javnosti:

 • o aktualnih zadevah povezanih z LAS;
 • o javnih pozivih LAS;
 • o operacijah v izvajanju;
 • o dokumentaciji, ki se navezuje na pravilno izvedbo operacij;
 • o novostih na območju LAS.

 

Vir sofinanciranja:

Za izvajanje podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« je LAS Za mesto in vas upravičen do največ 398.942,00 EUR in se dodeli iz glavnega sklada Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

    

Aktivnosti so sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na spletni strani Program razvoja podeželja  ali na spletni strani Evropske komisije.

  

PROJEKTI SODELOVANJA 19.3

 

E-NOSTAVNO NA KOLO

Trajanje projekta: marec 2019 – november 2020

  

Partnerji: LAS Gorenjska košarica, LAS Srce Slovenije, LAS S Ciljem, LAS Loškega pogorja, LAS Za mesto in vas.

  

Partnerji na območju LAS: Občina Medvode, Občina Vodice, Društvo za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju - Barka, Javni zavod Sotočje Medvode

  

Skupna vrednost projekta z DDV: 464.315,66 EUR, od tega vrednost EKSRP 394.668,35 EUR

Vrednost LAS Za mesto in vas: 120.031,38 EUR, od tega vrednost EKSRP: 86.766,77 EUR

  

Opis projekta:

  

Večina območij že razpolaga z različnimi kolesarskimi potmi, ki pa so velikokrat omejene na občinske meje. Poudarek je na izgradnji infrastrukture in označevanju. Število turistov kolesarjev se iz leta v leto povečuje, vendar trenutna ponudba ne zadovoljuje njihovih potreb oziroma potenciali za razvoj kolesarskega turizma še niso izkoriščeni. S projektom Gorenjsko kolesarsko omrežje se kolesarska infrastruktura sicer že povezuje preko občinskih pa tudi regijskih mej, saj prestopa meje statistične regije Gorenjske, vendar še vedno primanjkuje podporne infrastrukture, opreme in vsebin.

  

Operacija E-nostavno na kolo tako prepoznava potenciale na tem področju in preko investicij v podporno infrastrukturo/opremo, ureditve kolesarjem prijaznih postajališč na že vzpostavljenih kolesarskih poteh ter dodajanjem vsebin spodbuja kolesarstvo kot obliko trajnostne mobilnosti in poslovnih priložnosti.

  

Operacija tako med drugim predstavlja nadgradnjo turističnih produktov kot je »Gorenjsko kolesarsko omrežje«.

  

Cilji projekta:

  

ozaveščati javnost o pomenu trajnostne mobilnosti,
spodbujati trajnostno mobilnost,
spodbujati in razvijati trajnostni turizem,
izboljšati možnosti za razvoj podjetništva in turizma na podeželju,
boljša opremljenost območij s kolesarsko opremo,
razvoj novih turističnih proizvodov,
komunikacija in prenos dobrih praks med sodelujočimi LAS-i.

  

Aktivnosti projekta:

  

Koordinacija in vodenje projekta,
Nakup in montaža opreme,
Usposabljanje potencialnih kolesarskih ponudnikov,
Spodbujanje kolesarstva med različnimi ciljnimi skupinami,
Promocija projekta,
Prenos znanj in izkušenj med LAS-i in implementacija pridobljenih znanj na območju posameznega LAS.

  

Rezultati projekta:

  

 • vzpostavljeno partnerstvo med vključenimi LASi,
 • vzpostavljeno povezovanje in sodelovanje med deležniki in drugimi ciljnimi skupinami iz območij 5 LAS,
 • kupljena in nameščena kolesarska oprema na vseh območjih vključenih LAS,
 • pripravljen koncept standardizacije »kolesarju prijaznega ponudnika«,
 • izvedena usposabljanja ponudnikov za izboljšanje oziroma prilagoditev ponudbe kolesarjem,
 • organiziran in izveden skupni ogled dobre prakse za vse ponudnike vključenih območij,
 • oblikovan in natisnjen zemljevid s predstavitvijo kolesarske ponudbe območja,
 • organizirani in izvedeni dogodki za spodbujanje kolesarstva med ranljivimi ciljnimi skupinami,
 • izdelan promocijski material (zvonec za kolo, zavoj prve pomoči),
 • študija s potujočo razstavo na temo razvoja kolesa kot prevoznega sredstva,
 • organizirani in izvedeni ogledi dobrih praks na območjih vseh vključenih LAS-ov ter prenos in implementacija znanj in izkušenj,
 • digitalni priročnik za ponudnike s predstavitvijo dobrih praks in konceptom standardizacije »kolesarjem prijazen ponudnik«. 

  

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na spletni strani Program razvoja podeželja  ali na spletni strani Evropske komisije.

  

ZAPOSLITVENE PRILOŽNOSTI NA KMETIJAH

 

Zaposlitvene kmetije v Sloveniji na katerih so »v službi« osebe z manjšimi delovnimi sposobnostmi so s svojo uspešnostjo dokazale, da je njihov recept pravi. Na takšnih kmetijah osebe s posebnimi potrebami dobijo zaposlitev, kmetije pa še tako potrebno dodatno pomoč za delo na kmetiji.

 

Ena izmed takšnih sta kmetija Zadrgal ter Zavod Grunt iz Komende, katere idejni vodja in eden izmed ustanoviteljev je Peter Svetina, specialni pedagog in strokovnjak s področja usposabljanja in zaposlovanja invalidov. Peter Svetina je skupaj s soustanoviteljem kmetovalcem Zadrgal Matijo ustanovil leta 2014 neodvisni in neprofitni zavod s statusom zaposlitvenega centra Zavod Grunt, ki daje delo pet težko zaposljivim invalidom iz Komende in okolice. Zaposleni tako na kmetiji opravljajo različna kmetijska dela kot so delo v hlevu, gospodarskih poslopjih in na terenu, čiščenje in predelava kmetijskih pridelkov, priprava polizdelkov ter njihova prodaja in distribucija.

 

Zavod Grunt ima znanje in veščine kako vzpostaviti in voditi na kmetiji projekt, ki ustvarja nova delovna mesta za težje zaposljive, povečuje samooskrbo in s tem zagotavlja razvoj podeželja. Z namenom, da bi se dobra praksa Zavoda Grut širila na območju LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS Stik, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe in LAS Za mesto in vas, se je izvedel projekt Zaposlitvene priložnosti na kmetijah, katerega namen je, da se z delavnicami za kmetije ter usposabljanji za promotorje informira in spodbudi zainteresirane kmetije za zaposlovanje oseb z manjšimi delovnimi sposobnostmi.

 

V procesu izvajanja projekta sta bili nagovorjeni in animirani 302 kmetiji, od katerih se jih je 105 udeležilo informativno-izobraževalnih delavnic. Spoznali so primer delovanja kmetije Zadrgal in Zavoda Grunt ter pravno finančne vidike poslovanja in zaposlovanja invalidnih oseb. Za 8 potencialnih in zainteresiranih kmetij so se izdelali poslovni načrti z razširitvijo poslovnih dejavnosti. Prek delavnic se je usposobilo tudi 8 promotorjev projekta.

  

Zaključni dogodek projekta je soočil poglede strokovnjakov s področja kmetijskega svetovanja in zaposlovanja invalidov ter predstavil rezultate projekta. V okviru projekta je nastal tudi priročnik Zaposlovanje invalidov na kmetiji, ki ga lahko prejmete po predhodnem dogovoru prek elektronske pošte: las@ljubljana.si. 

  

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na spletni strani Program razvoja podeželja  ali na spletni strani Evropske komisije.

 

 

Prišlo je do napake!