Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika

LAS Za mesto in vas je trenutno v fazi priprave Javnega razpisa, za katerega se načrtuje, da bo objavljen do poletja 2024. Skupščina je na svoji 15. seji potrdila Pravilnik o izboru operacij, Upravni odbor pa je na svoji 29. seji potrdil osnutek besedila Javnega poziva. Upravni odbor je tudi imenoval člane in nadomestne člane ocenjevalne komisije. 

 

 

V tem programskem obdobju (do leta 2027) bo LAS Za mesto in vas predvidoma objavil 3 Javne pozive za izbor projektov za uresničevanje cljev Strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2021-2027.

 

Postopek izbora projektov (= operacij) bo potekal v treh korakih:

1. Zbiranje predlogov operacij;

2. Preveritev popolnosti in ustreznosti operacij;

3. Ocenjevanje in razvrščanje predlogov ter izbor operacij.

 

 

Ocenjevalna komisija bo prijavljene operacije obravnavala v skladu s pogoji za upravičenost in specifičnimi merili za izbiro operacij. Na podlagi poročila Ocenjevalne komisije, Upravni odbor izbere operacije za financiranje in jih posreduje v seznanitev Skupščini LAS Za mesto in vas.

Vse podrobnosti v zvezi s samim postopkom izbire projektov so navedene v Pravilniku o postopku izbora operacij (ta se nahaja na tej povezavi).

 

 

 

Javni poziv za članstvo v lokalni akcijski skupini Za mesto in vas je odprto tekom celotnega obdobja in vabi vse zainteresirane posameznike, društva, organizacije in podjetja ali združenja, da se aktivno vključijo v procese delovanja lokalne akcijske skupine. Na sejah skupščine boste seznanjeni in imeli možnost potrjevanja ter uresničevanja idej za dejavnosti, ki se odvijajo v lokalni akcijski skupini. 


Javni poziv za članstvo

JAVNI POZIV ZA VSTOP OZIROMA ČLANSTVO V LOKALNI AKCIJSKI SKUPINI LAS ZA MESTO IN VAS V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014–2020

LAS Za mesto in vas vabi vse zainteresirane k včlanitvi v lokalno partnerstvo, ustanovljeno za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020. Lokalna akcijska skupina na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice (v nadaljevanju LAS) se je organizirala kot pogodbeno partnerstvo, ustanovljeno z namenom uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja. Lokalni razvoj se bo izvajal po pristopu »od spodaj navzgor«, kar lokalnemu prebivalstvu omogoča, da samo določi prioritete in razvojne usmeritve.

V LAS se lahko vključijo predstavniki javnih ter zasebnih subjektov, s stalnim prebivališčem, sedežem ali izpostavo na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice in sicer: občin, javnih zavodov in drugih javnih institucij, podjetnikov, podjetij, kmetov ter drugih ekonomskih institucij, zainteresiranih posameznikov, kmečkih žena, mladih, predstavnikov nevladnih organizacij in drugih predstavnikov civilne družbe. V lokalno partnerstvo so lahko vključene tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki imajo sedež izven območja LAS, vendar delujejo na območju LAS.

Članstvo v LAS je odprto, prostovoljno in dostopno vsem pod enakimi pogoji. Pravice članov so:

  • da sodelujejo pri pripravi strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014-2020,
  • da volijo in so izvoljeni v organe LAS,
  • da so seznanjeni z letnimi programi dela in poslovanjem LAS,
  • da se udeležujejo dejavnosti, ki jih organizira LAS,
  • da uresničujejo osebne in javne interese povezane s cilji LAS.

 

Vpogled v pogodbo o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice je možen po predhodni najavi v RRA LUR oziroma vam lahko kopijo pogodbe posredujemo preko elektronske pošte.

Izpolnjeno in podpisano PRISTOPNO IZJAVO ZA VČLANITEV V LAS lahko posredujete skenirano na e-naslov:las-zmv@rralur.si ali na poštni naslov: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana.

Za dodatne informacije v zvezi s članstvom v LAS smo vam na voljo na telefonski številki 01/306 19 05 ali na elektronskem naslovu las-zmv@rralur.si