Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika

LAS Za mesto in vas je v letih 2014-2020 predvidilo tri Javne pozive za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja: v letih 2016, 2018 in 2019. Na javni poziv se lahko prijavi projektne ideje, ki ustrezajo temam, ciljem in prioritetam, ki so izpostavljeni v razpisni dokumentaciji in sledijo razvojni strategiji LAS Za mesto in vas.

  

Prednost imajo projekti, ki so inovativni, povezujejo različne partnerje, so ekonomični in imajo trajnostni učinek na območje. Projektne predloge po merilih, navedenih v razpisni dokumentaciji, ocenjuje zunanja ocenjevalna komisija.

 

Javni poziv za članstvo v lokalni akcijski skupini Za mesto in vas je odprto tekom celotnega obdobja in vabi vse zainteresirane posameznike, društva, organizacije in podjetja ali združenja, da se aktivno vključijo v procese delovanja lokalne akcijske skupine. Na sejah skupščine boste seznanjeni in imeli možnost potrjevanja ter uresničevanja idej za dejavnosti, ki se odvijajo v lokalni akcijski skupini. 


Javni poziv za izbor operacij 2019 - četrto odpiranje

LAS Za mesto in vas z dnem 5. 8. 2022 objavlja četrti rok za prijavo projektnih vlog na 3. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2019-4. Namen javnega poziva je izbor projektov, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju razvojnih ciljev na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice.

   

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 155.174,78 EUR. Rok za predložitev vlog je 14. 11. 2022.

   

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja razpisuje sredstva v višini 155.174,78 EUR, delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša do 75 %. Projektne vloge se lahko prijavi na ukrepe:

U3: Oživljanje vaških in mestnih jeder z razvojem infrastrukture in programskih vsebin;

U4: Izkoriščanje potencialov in priložnosti, ki jih nudi kulturna dediščina.

   

Prijavitelji lahko z isto vlogo kandidirajo za sredstva samo iz enega sklada - Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). V pozivu so opredeljeni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci, upravičeni in neupravičeni stroški, merila za izbor operacij in postopek izbora operacij, ki se bodo sofinancirale iz sredstev LAS Za mesto in vas.

  

Razpisna dokumentacija vsebuje dokument javnega poziva, Strategijo lokalnega razvoja, ki je podlaga za določitev vsebin projektov, navodila za pripravo vloge (Sklop A - EKSRP) ter obrazce za prijavo operacije (Obrazec 1 Vloga - Sklop A EKSRP) skupaj z obveznimi prilogami.

   

Za dodatne informacije in pomoč pri pripravi vloge nas lahko kontaktirate prek elektronske pošte: las-zmv@rralur.si ali po telefonu: 01 306 19 05 in 01 306 19 30.

 

Javni poziv za izbor operacij 2019 - tretje odpiranje

LAS Za mesto in vas z dnem 6. 7. 2021 objavlja tretji rok za prijavo projektnih vlog na 3. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2019-3. Namen javnega poziva je izbor projektov, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju razvojnih ciljev na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice.

   

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 191.203,41 EUR. Rok za predložitev vlog je 15. 10. 2021.

   

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja razpisuje sredstva v višini 70.983,00 EUR, delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša do 75 %. Projektne vloge se lahko prijavi na ukrepe:

- U2: Kombiniranje razpoložljivih naravnih in človeških virov za realizacijo poslovnih idej, ki naslavljajo okoljske in družbene izzive;

- U3: Oživljanje vaških in mestnih jeder z razvojem infrastrukture in programskih vsebin;

- U4: Izkoriščanje potencialov in priložnosti, ki jih nudi kulturna dediščina.

   

Evropski sklad za regionalni razvoj razpisuje sredstva v višini 120.220,41 EUR, delež sofinanciranja upravičenih stroškov, za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80 %. Projektne vloge se lahko prijavi na ukrep:

- U5: Izobraževalne in promocijske aktivnosti o pomenu ohranjanja narave in okolja.

   

Prijavitelji lahko z isto vlogo kandidirajo za sredstva samo iz enega sklada - Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ali Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). V pozivu so opredeljeni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci, upravičeni in neupravičeni stroški, merila za izbor operacij in postopek izbora operacij, ki se bodo sofinancirale iz sredstev LAS Za mesto in vas.

  

Razpisna dokumentacija vsebuje dokument javnega poziva, Strategijo lokalnega razvoja, ki je podlaga za določitev vsebin projektov, navodila za pripravo vloge (Sklop A - EKSRP, Sklop B - ESRR) ter ločeni vlogi za prijavo operacije (Obrazec 1 Vloga - Sklop A EKSRP, Obrazec 1 Vloga - Sklop B ESRR ) skupaj z obveznimi prilogami.

   

Za dodatne informacije in pomoč pri pripravi vloge nas lahko kontaktirate prek elektronske pošte: las-zmv@rralur.si ali po telefonu: 01 306 19 05 (ESRR) in 01 306 19 30 (EKSRP).

Javni poziv za izbor operacij 2019

Obvestilo:

Obveščamo vas, da je Vlada sprejela sklep o prenehanju razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19), v skladu s katerim bodo začasni ukrepi iz ZZUSUDJZ ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljali le še do 31. 5. 2020, s 1. 6. 2020 pa bodo v celoti prenehali veljati. Sklep je objavljen v Uradnem listu RS št. 74/2020.

  

Z vidika upravnega poslovanje je pomembno naslednje:

  
- s 1. junijem začnejo teči oz. se nadaljujejo, v kolikor so bili prekinjeni, vsi procesni roki;
- roki za uveljavitev materialnih pravic v upravnih zadevah, ki so se iztekli v času izvajanja ukrepov, se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov, t.j 9. 6. 2020;
- od 1. junija se opravlja običajno upravno poslovanje (sprejemanje tudi pisnih in ustnih vlog osebno pri organu, vročanje).

  

Obvestilo:

Dne 6. 5. 2020 objavljamo obvestilo vsem, ki ste nameravali svoje vloge oddati na Javni poziv LAS Za mesto in vas 2019 – drugo odpiranje:

 

Skladno z navodili Sektorja za pravno sistemske zadeve Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vas obveščamo, da glede oddaje vlog na javne pozive LAS velja, da se roki za uveljavitev materialnih pravic, ki se iztečejo v času izvajanja ukrepov po tem zakonu, podaljšajo tako, da se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov oziroma najkasneje 1. julija 2020. Navedeno pomeni, da kljub izteku javnega poziva, lahko vlagatelj še vedno odda vlogo.

 

* Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2

  

Popravek št. 7:

Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2019 se spreminja zaradi spremembe Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Ur. l. RS št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 68/18 in 68/19) ter dodelitve dodatnih finančnih sredstev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v skupni višini do največ 159.656,94 EUR (dokument št. 33151-3/2015/60) ter spremembo Strategije lokalnega razvoja (dokument št. 33151-3/2015/77).

   

Javni poziv se spreminja v naslednjih točkah: 

  
• Točka 1: OSNOVNI PODATKI O JAVNEM POZIVU, Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: 

  
Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 988.724,21 EUR, od tega 
- iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: 453.263,16 EUR, 
- iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: 535.461,05 EUR. 

  
Obrazložitev: V skladu z Odločbo o spremembi Strategije lokalnega razvoja in dodelitvijo dodatnih finančnih sredstev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (dokument št. 33151-3/2015/77), v skupni višini do največ 159.656,94 EUR, so se spremenila razpoložljiva sredstva na skladu EKSRP ter skupna vrednost drugega odpiranja Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2019. Pri obeh skladih so dodana še sredstva, ki niso porabljena v že zaključenih projektih. 

  
• Točka 1: OSNOVNI PODATKI O JAVNEM POZIVU, Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje: 

 
Roki za predložitev vlog so:  
11. 10. 2019,  
4. 5. 2020.

 
Obrazložitev: V skladu s potrditvijo Upravnega odbora LAS Za mesto in vas na 14. seji Sklep (št. 14.22), dne 4. 12. 2019, se je izbrisal drugi rok za odpiranje projektnih vlog, ki je bil planiran na 31. 1. 2020. V skladu s potrditvijo Upravnega odbora LAS Za mesto in vas na 15. dopisni seji, ki je potekala med 17. 3.-18. 3. 2020, Sklep (št. 1) se je drugi rok za predložitev vlog podaljšal do 4. 5. 2020. 

  
• Točka 1: OSNOVNI PODATKI O JAVNEM POZIVU, Obdobje upravičenosti stroškov: 

  
Upravičeni stroški za izvedbo operacij sofinanciranih iz EKSRP so stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, do najkasneje 30. 6. 2023. 

  
Obrazložitev: V skladu s spremembo Uredbe CLLD so se spremenila pravila o splošnih pogojih upravičenih stroškov na skladu EKSRP. 
 
• Točka 2: Predmet sofinanciranja – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP): 
  

Tematsko področje 

Ukrep 

Razpisana sredstva (EUR) 

USTVARJANJE 

DELOVNIH MEST 

U1 Izboljšanje podpornega okolja in dvig usposobljenosti za trženje, podjetništvo in zaposlitev 

236.881,19 

 

U2 Kombiniranje razpoložljivih naravnih in človeških virov za realizacijo poslovnih idej, ki naslavljajo okoljske in družbene izzive 

RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV 

U3 Oživljanje vaških in mestnih jeder z razvojem infrastrukture in programskih vsebin 

176.449,97 

 

U4 Izkoriščanje potencialov in priložnosti, ki jih nudi kulturna dediščina 

VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN 

U7 Povečati pestrost in izboljšati kakovost storitev za ranljive skupine 

39.932,00 

 

U8 Dvig ozaveščenosti in strpnosti lokalnega prebivalstva do drugačnosti med ljudmi 

 

SKUPAJ 

453.263,16

  

Predmet sofinanciranja – Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR):

  

Tematsko področje 

Ukrep 

Razpisana sredstva (EUR) 

USTVARJANJE 

DELOVNIH MEST 

U2 Kombiniranje razpoložljivih naravnih in človeških virov za realizacijo poslovnih idej, ki naslavljajo okoljske in družbene izzive 

148.790,04 

VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE 

U5 Izobraževalne in promocijske aktivnosti o pomenu ohranjanja narave in okolja 

72.026,47 

VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN 

U7 Povečati pestrost in izboljšati kakovost storitev za ranljive skupine 

314.644,54 

U8 Dvig ozaveščenosti in strpnosti lokalnega prebivalstva do drugačnosti med ljudmi 

 

SKUPAJ 

535.461,05

  
Obrazložitev: V skladu z Odločbo o spremembi Strategije lokalnega razvoja in dodelitvijo dodatnih finančnih sredstev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (dokument št. 33151-3/2015/77), v skupni višini do največ 159.656,94 EUR, so se spremenila razpoložljiva sredstva na skladu EKSRP.  Pri obeh skladih so dodana še sredstva, ki niso porabljena v že zaključenih projektih. 

    

• Točka 4: SKLOP A - POSEBNA PRAVILA ZA OPERACIJE SOFINANCIRANE IZ EKSRP, 4.2. Oblika in obseg sofinanciranja: 

  
Upravičeni so stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, do najkasneje 30. 6. 2023, in ki izpolnjujejo splošne pogoje za upravičene stroške. (4.2. Oblika in obseg sofinanciranja, 1. odstavek) 

  
V okviru sklada EKSRP so upravičeni tudi stroški prispevka v naravi v obliki zagotavljanja dela, blaga in zemljišč. Višina stroškov prispevka v naravi na posamezno operacijo ne sme presegati razlike med stopnjo javne podpore (75 %) in 100 % upravičenih stroškov operacije. (4.2. Oblika in obseg sofinanciranja, 8. odstavek) 
  
Obrazložitev: V skladu s spremembo Uredbe CLLD so se spremenila pravila o splošnih pogojih upravičenih stroškov na skladu EKSRP. Dopolnjena je navedba o višini upravičenih stroškov prispevka v naravi.   
 
• Točka 4: SKLOP A - POSEBNA PRAVILA ZA OPERACIJE SOFINANCIRANE IZ EKSRP, 4.6. Druge obveznosti upravičenca do podpore: 
   
Upravičenci, ki prejmejo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, morajo v skladu s 13. členom Uredbe 808/2014/EU ter Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/18), dostopnimi na spletni strani Programa razvoja podeželja (POVEZAVA), izpolniti tudi zahteve glede označevanja vira sofinanciranja. Upravičenec, ki sofinancirane operacije ne označi ali označbo odstrani, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 
  
Obrazložitev: Namesto Navodil za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz programa razvoja podeželja republike Slovenije za obdobje 2014–2020 vstopa v veljavo Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/18). 
  
• Točka 6: SANKCIJE ZARADI NEIZPOLNJEVANJA OBVEZNOSTI: 
  
Upravičenec, ki krši določbo 65. člena in šestega odstavka 78. člena Uredbe na način, da označenosti ne zagotavlja v obdobju trajanja obveznosti označevanja, se izrečejo sankcije v naslednjih deležih: 
- po prvi ugotovljeni kršitvi se upravičencu izreče opozorilo, 
- po drugi in vsaki nadaljnji ugotovljeni kršitvi se upravičencu iz zadevne operacije iz naslova podukrepa "Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost" do odprave pomanjkljivosti zaustavijo izplačila; 
- za sklad ESPR mora upravičenec v petih letih po zadnjem izplačilu sredstev za vsako nadaljnjo ugotovljeno kršitev v proračun Republike Slovenije vrniti po pet odstotkov izplačanih sredstev. 
 
Obrazložitev: V skladu s spremembo Uredbe CLLD je bila dodana zgornja sankcija. 

  
• Točka 6: ROKI IN NAČIN PRIJAVE: 
 
Roki za predložitev vlog so:  
11. 10. 2019,  
4. 5. 2020.
 
Obrazložitev: V skladu s potrditvijo Upravnega odbora LAS Za mesto in vas na 14. seji Sklep (št. 14.22), dne 4. 12. 2019, se je izbrisal drugi rok za odpiranje projektnih vlog, ki je bil planiran na 31. 1. 2020. V skladu s potrditvijo Upravnega odbora LAS Za mesto in vas na 15. dopisni seji, ki je potekala med 17. 3.-18. 3. 2020, Sklep (št. 1) se je drugi rok za predložitev vlog podaljšal do 4. 5. 2020.  
  
• Točka 10: RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN DODATNE INFORMACIJE, a) EKSRP: 
 
- Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/18).
  
Obrazložitev: Namesto Navodil za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz programa razvoja podeželja republike Slovenije za obdobje 2014–2020 vstopa v veljavo Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/18). 


Popravek št. 6: 
  
RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju LAS), ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah, na podlagi 11. točke Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2019, z dnem 18. 3. 2020 objavlja POPRAVEK ŠT. 6:
  
1. Popravljen Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2019, Točka 1: Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje: Roki za predložitev vlog so: 11. 10. 2019, 4. 5. 2020.
  
Obrazložitev: zaradi nastalih izrednih razmer v času epidemije koronavirusa, s strani odgovornih ministrstev še nismo prejeli uradnih sklepov o odobritvi dodatnih finančnih sredstev za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas, zato teh sredstev preko javnega razpisa ne moremo dodeljevati. Prav tako je v teh dneh zaradi uvedenih ukrepov oteženo delovanje uradnih organov in osebna komunikacija. Da bi potencialnim prijaviteljem omogočili kvalitetno pripravo vlog in zagotovili nemoteno izpeljavo vseh postopkov pri pregledu, dopolnitvah in ocenjevanju vlog, se drugi rok za predložitev vlog na 3. Javni poziv premakne iz 31. marca 2020 na 4. maj 2020. Upravni odbor je sklep sprejel na 15. dopisni seji LAS Za mesto in vas, ki je potekala od 17.3.-18. 3. 2020.
  

Popravek št. 5:

 
RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju LAS), ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah, na podlagi 11. točke Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2019,
z dnem 10. 12. 2019 objavlja POPRAVEK ŠT. 5 Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2019:
  
1. Popravljen Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2019, Točka 1: Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje: Roki za predložitev vlog so: 11. 10. 2019, 31. 3. 2020.
  
Obrazložitev: izbrisan je rok 31. 1. 2020 zaradi porabe večine razpisanih sredstev na prvem roku. Drugo odpiranje se izvede 30. 3. 2020. Sklep (št. 14.22) je bil sprejet na 14. seji Upravnega odbora LAS, dne 4. 12. 2019.
  
  
Popravek št. 4:

  
Odpravljena je bila tehnična napaka v dokumentu: Priloga 1: Finančni načrt Sklop A - EKSRP. Dne 1. 10. 2019 je objavljen nov dokument: Priloga 1: Finančni načrt Sklop A _1.10 - EKSRP.
 
 
Popravek št. 3:

  
Odpravljena je bila tehnična napaka v dokumentu: Priloga 1: Finančni načrt Sklop B - ESRR. Dne 27. 9. 2019 je objavljen nov dokument: Priloga 1: Finančni načrt Sklop B _novo - ESRR.
 

Popravek št. 2:


V projektni dokumentaciji je na novo dodana vloga Obrazec 1 Vloga - Sklop A EKSRP v obliki Word in PDF formatu. Popravljen je podatek: "Najnižji znesek podpore za posamezno operacijo je 2.000 EUR, najvišji pa 100.000, EUR.".
  
Pri tem opozarjamo, da je višina razpoložljivih sredstev na posameznih ukrepih, ki so predstavljeni v "Javnem pozivu 2019 LAS Za mesto in vas_23.7", lahko manjša od maksimalne možne vrednosti projekta.
  
Popravek št. 1:
  
Odpravljena je bila tehnična napaka v dokumentu: Finančni načrt (priloga 1) za projekte EKSRP. Dne 21. 8. 2019 je objavljen nov dokument: Priloga 1: Finančni načrt Sklop A _novo - EKSRP. 
  

 

Objava javnega poziva za izbor projektov LAS Za mesto in vas 2019
  
 
LAS Za mesto in vas z dnem 23. 7. 2019 objavlja Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2019. Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju razvojnih ciljev na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice. Javni poziv je odprtega tipa kar pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej, oziroma dokler so sredstva na voljo. 
 
Prvi rok za predložitev vlog je 11. 10. 2019, naslednji roki so še 31. 1. 2020 in 31. 3. 2020. 
 
Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 672.830,47 EUR, od tega:
- iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: 274.847,24 EUR, delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša do 75 %.
- iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: 397.983,23 EUR, delež sofinanciranja upravičenih stroškov, za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80 %.  
 
V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 31. 3. 2020, bo LAS objavil zaprtje razpisa na spletni strani LAS Za mesto in vas. V kolikor sredstva v okviru načrtovanih rokov ne bodo v celoti porabljena oz. bo LAS prejel dodatna sredstva, bo razpisan dodatni rok za odpiranje vlog. 
Prijavitelji lahko z isto vlogo kandidirajo za sredstva samo iz enega sklada - Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ali Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). V pozivu so opredeljeni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci, upravičeni in neupravičeni stroški, merila za izbor operacij in postopek izbora operacij, ki se bodo sofinancirale iz sredstev LAS Za mesto in vas.
Razpisna dokumentacija vsebuje dokument javnega poziva, Strategijo lokalnega razvoja, ki je podlaga za določitev vsebin projektov, navodila za pripravo vloge (Sklop A - EKSRP, Sklop B - ESRR) ter ločeni vlogi za prijavo operacije (Obrazec 1 Vloga - Sklop A EKSRP, Obrazec 1 Vloga - Sklop B ESRR ) skupaj z obveznimi prilogami.
 
Za dodatne informacije in pomoč pri pripravi vloge nas lahko kontaktirate prek elektronske pošte: las-zmv@rralur.si ali telefona: 01 306 19 05.

 

Javni poziv za izbor operacij 2018

Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2018

 

Podaljšanje roka za oddajo prijav

  

Na 8. dopisni seji Upravnega odbora LAS Za mesto in vas je bil dne 20.9. 2018 sprejet Sklep o podaljšanju roka za oddajo prijav na Javni poziv za izbor operaciji za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2018 z dne 28. 9. 2018 na 12. 10. 2018, kar bo prijaviteljem omogočilo dodaten čas za pripravo kakovostnih prijav.

  

____________________________________________________________

  

Popravek št. 1 Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2018

 

RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju LAS), ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah na podlagi 11. točke Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2018,


dne 23. 8. 2018 objavlja POPRAVEK št. 1 Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2018:

       1. Popravljena Priloga 1: Finančni načrt operacije_ESRR (dopolnjen opis v spustnem seznamu »kategorija stroška«).

____________________________________________________________

   

Objava javnega poziva 

  

LAS Za mesto in vas s 16. 5. 2018 objavlja Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2018. Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju razvojnih ciljev na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice. Javni poziv je odprt od 16. 5. 2018 do 28. 9. 2018.

 

Prijavitelji lahko kandidrajo za sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ali Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). V pozivu so opredeljeni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci, upravičeni in neupravičeni stroški, merila za izbor operacij in postopek izbora operacij, ki se bodo sofinancirale iz sredstev LAS Za mesto in vas.

 

Razpisna dokumentacija vsebuje dokument javnega poziva, navodila za pripravo vloge (Sklop A - EKSRP, Sklop B - ESRR) ter vlogi za prijavo operacije (Obrazec 1 - Sklad EKSRP vloga A, Obrazec 2 - Sklad ESRR vloga B) skupaj z obveznimi prilogami. Javni poziv ter Vlogi A in B sta bili spremenjeni dne 5.7.2018 zaradi objave novega elektronskega naslova in telefonske številke ter Uredbe o varstvu osebnih podatkov. Tehnični popravki in dopolnitve se nanašajo na:

 

Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2018:

  • Spremenjen elektronski naslov in telefonski kontakt v prvem poglavju »Osnovni podatki o javnem pozivu« – Informacije o javnem pozivu;
  • Spremenjen elektronski naslov in telefonski kontakt v desetem poglavju »Razpisna dokumentacija in dodatne informacije« - Dodatne informacije o javnem pozivu LAS.

 

Vlogo za prijavo operacije na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja »LAS Za mesto in vas« v letu 2018:

  • Obrazec 1 - SKLOP A – OPERACIJE SOFINANCIRANE IZ EKSRP: Dopolnjena izjava v devetem poglavju »Izjava in podpisi prijavitelja/partnerjev« o obravnavi osebnih podatkov;
  • Obrazec 2 - SKLOP B – OPERACIJE SOFINANCIRANE IZ ESRR: Dopolnjena izjava v devetem poglavju »Izjava in podpisi prijavitelja/partnerjev« o obravnavi osebnih podatkov.

  

Vsi dokumenti so na voljo v priponkah.

 

Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2018 je pripravljen na podlagi naslednjih dokumentov:

____________________________________________________________

  

Določbe Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP):

____________________________________________________________

   

Določbe Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR):

Javni poziv za člane ocenjevalne komisije

Vse zainteresirane strokovnjake s področja razvoja podeželja, regionalnega razvoja, strateškega in projektnega načrtovanja in podobno vabimo k oddaji vloge za kandidate kot člane Ocenjevalne komisije v okviru uresničevanja ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas.

 

Ocenjevalna komisija LAS Za mesto in vas bo štela tri (3) člane in dva (2) nadomestna člana.

 

Zainteresirani kandidati izpolnijo prijavnico (Priloga 1) in jo podpisano pošljejo na naslov:

RRA LUR

LAS Za mesto in vas

Tehnološki park 19

1000 Ljubljana

s pripisom: »JP Ocenjevalna komisija LAS Za mesto in vas – NE ODPIRAJ«.

 

Rok za oddajo je do petka, 14.4.2017.

Kot datum prejema se šteje datum oddaje priporočene poštne pošiljke.

 

Javni poziv za izbor operacij 2016

 Popravek št. 4 Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2016

 

RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju LAS), ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah na podlagi 11. točke Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2016

 

  z dne 21.04.2017 objavlja POPRAVEK ŠT. 4 Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2016:

 

1. Popravljena Vloga za prijavo operacije SKLOP B - OPERACIJE SOFINANCIRANE IZ ESRR

 a. Dodane rubrike v tabele 2.1. do 2.4. – spletni naslov partnerja ter naziv banke in sedež;

 b. Dodano poglavje 4.0. Opis operacije:

   i. 4.0.1 Opis vpliva operacije na specifični cilj: Boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območjih LAS;

   ii.  4.0.2 Povzetek operacije;

 c. Dopolnjeno navodilo v poglavju 4.2. in 4.3: Opis aktivnosti;

 d. Dopolnjeno poglavje 4.5. Kazalniki uspešnosti:

   i. K8 - Število prebivalcev, na katere vpliva izvajanje operacije.

 

 

Popravek št. 3 Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2016

 

RA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju LAS), ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah na podlagi 11. točke Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2016

 

z dne 27.03.2017 objavlja POPRAVEK ŠT. 3 Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2016:

 

1. Priložena Priloga k operacijam financiranim iz EKSRP: Zapis o pregledu primerljivih ponudb.

 

2. Popravljena Vloga za prijavo operacije SKLOP B - OPERACIJE SOFINANCIRANE IZ ESRR Točka 8: Izjava in podpisi prijavitelja/prijaviteljev (dodana alineja 4, da nepremičnine na katerih se izvaja naložba, niso predmet sklepa o izvršbi na nepremičnino in popravljena alineja 9 o pridobitvi podatkov, ki štejejo za davčno tajnost).

 

3. Na podlagi sklepa Upravnega odbora LAS Za mesto in vas (4. seja, 22.03.2017)  se rok za prijavo na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2016, ki je bil objavljen 15.12.2016 podaljša do vključno 15.05.2017. V sled temu podaljšanju, so možna zadnja vprašanja glede Javnega poziva do 10.05.2017.

 

Popravek št. 2 Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2016

 

RA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju LAS), ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah na podlagi 11. točke Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2016

z dne 17.02.2017 objavlja POPRAVEK ŠT. 2 Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2016:

 

1. Popravljena Vloga za prijavo operacije SKLOP A - OPERACIJE SOFINANCIRANE IZ EKSRP Točka 8: Izjava in podpisi prijavitelja/prijaviteljev (dodana alineja 4, da nepremičnine na katerih se izvaja naložba, niso predmet sklepa o izvršbi na nepremičnino in popravljena alineja 9 o pridobitvi podatkov, ki štejejo za davčno tajnost).

 

Popravek št. 1 Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2016

 

RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju LAS), ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah na podlagi 11. točke Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2016  

z dne 21. 12. 2016 objavlja POPRAVEK št. 1 Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2016: 

 

  1. Popravljena Priloga 7: Finančni načrt_sklop A_EKSRP (popravljena formula za izračun zneska sofinanciranja),
  2. Popravljena Priloga 7: Finančni načrt_sklop B_ESRR (popravljena formula za izračun zneska sofinanciranja).

 

 

Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2016.

 

LAS Za mesto in vas s 15. 12. 2016 objavlja Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2016. Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju razvojnih ciljev na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice. Javni poziv je odprt od 15. 12. 2016 do 24. 4. 2017.

 

Prijavitelji lahko kandidrajo za sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ali Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). V pozivu so opredeljeni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci, upravičeni in neupravičeni stroški, merila za izbor operacij in postopek izbora operacij, ki se bodo sofinancirale iz sredstev LAS.

 

Razpisna dokumentacija vsebuje javni poziv, navodila za pripravo vloge (Sklop A - EKSRP, Sklop B - ESRR) ter vlogo za prijavo operacije (Sklad EKSRP vloga A, Sklad ESRR vloga B).

 

Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2016 je pripravljen na podlagi naslednjih dokumentov:

 

 

EKSRP:

 

ESRR:

Javni poziv za predložitev projektnih predlogov za SLR 2014–2020

Vse zainteresirane vabimo, da nam na pripravljenih obrazcih posredujejo projektne predloge za izvajanje vsebin na območjih občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice.

Z javnim pozivom želimo pridobiti nabor projektnih idej, ki bodo podlaga za pripravo Strategije lokalnega razvoja, krajše SLR, ključnega dokumenta za delovanje nastajajoče LAS. Razpis za dejansko izvedbo projektov bo objavljen po potrditvi LAS in njene SLR s strani pristojnih organov.

Vaše projektne predloge nam pošljite do vključno 30. julija 2015 na naslov: RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana ali preko elektronske pošte na e-naslov:las(at)ljubljana.si.

Dodatne informacije so vam na voljo na tel. št. 01/306 1905 ali na e-naslovu:las(at)ljubljana.si.