Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika

E-nostavno na kolo

Trajanje projekta: marec 2019 – november 2020

  

Partnerji: LAS Gorenjska košarica, LAS Srce Slovenije, LAS S Ciljem, LAS Loškega pogorja, LAS Za mesto in vas.

  

Partnerji na območju LAS: Občina Medvode, Občina Vodice, Društvo za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju - Barka, Javni zavod Sotočje Medvode

  

Skupna vrednost projekta z DDV: 464.315,66 EUR, od tega vrednost EKSRP 394.668,35 EUR

Vrednost LAS Za mesto in vas: 120.031,38 EUR, od tega vrednost EKSRP: 86.766,77 EUR

  

Opis projekta:

  

Večina območij že razpolaga z različnimi kolesarskimi potmi, ki pa so velikokrat omejene na občinske meje. Poudarek je na izgradnji infrastrukture in označevanju. Število turistov kolesarjev se iz leta v leto povečuje, vendar trenutna ponudba ne zadovoljuje njihovih potreb oziroma potenciali za razvoj kolesarskega turizma še niso izkoriščeni. S projektom Gorenjsko kolesarsko omrežje se kolesarska infrastruktura sicer že povezuje preko občinskih pa tudi regijskih mej, saj prestopa meje statistične regije Gorenjske, vendar še vedno primanjkuje podporne infrastrukture, opreme in vsebin.

  

Operacija E-nostavno na kolo tako prepoznava potenciale na tem področju in preko investicij v podporno infrastrukturo/opremo, ureditve kolesarjem prijaznih postajališč na že vzpostavljenih kolesarskih poteh ter dodajanjem vsebin spodbuja kolesarstvo kot obliko trajnostne mobilnosti in poslovnih priložnosti.

  

Operacija tako med drugim predstavlja nadgradnjo turističnih produktov kot je »Gorenjsko kolesarsko omrežje«.

  

Cilji projekta:

  

ozaveščati javnost o pomenu trajnostne mobilnosti,
spodbujati trajnostno mobilnost,
spodbujati in razvijati trajnostni turizem,
izboljšati možnosti za razvoj podjetništva in turizma na podeželju,
boljša opremljenost območij s kolesarsko opremo,
razvoj novih turističnih proizvodov,
komunikacija in prenos dobrih praks med sodelujočimi LAS-i.

  

Aktivnosti projekta:

  

Koordinacija in vodenje projekta,
Nakup in montaža opreme,
Usposabljanje potencialnih kolesarskih ponudnikov,
Spodbujanje kolesarstva med različnimi ciljnimi skupinami,
Promocija projekta,
Prenos znanj in izkušenj med LAS-i in implementacija pridobljenih znanj na območju posameznega LAS.

  

Rezultati projekta:

  

 • vzpostavljeno partnerstvo med vključenimi LASi,
 • vzpostavljeno povezovanje in sodelovanje med deležniki in drugimi ciljnimi skupinami iz območij 5 LAS,
 • kupljena in nameščena kolesarska oprema na vseh območjih vključenih LAS,
 • pripravljen koncept standardizacije »kolesarju prijaznega ponudnika«,
 • izvedena usposabljanja ponudnikov za izboljšanje oziroma prilagoditev ponudbe kolesarjem,
 • organiziran in izveden skupni ogled dobre prakse za vse ponudnike vključenih območij,
 • oblikovan in natisnjen zemljevid s predstavitvijo kolesarske ponudbe območja,
 • organizirani in izvedeni dogodki za spodbujanje kolesarstva med ranljivimi ciljnimi skupinami,
 • izdelan promocijski material (zvonec za kolo, zavoj prve pomoči),
 • študija s potujočo razstavo na temo razvoja kolesa kot prevoznega sredstva,
 • organizirani in izvedeni ogledi dobrih praks na območjih vseh vključenih LAS-ov ter prenos in implementacija znanj in izkušenj,
 • digitalni priročnik za ponudnike s predstavitvijo dobrih praks in konceptom standardizacije »kolesarjem prijazen ponudnik«.

 

Zaposlitvene priložnosti na kmetijah

Zaposlitvene kmetije v Sloveniji na katerih so »v službi« osebe z manjšimi delovnimi sposobnostmi so s svojo uspešnostjo dokazale, da je njihov recept pravi. Na takšnih kmetijah osebe s posebnimi potrebami dobijo zaposlitev, kmetije pa še tako potrebno dodatno pomoč za delo na kmetiji.

 

Ena izmed takšnih sta kmetija Zadrgal ter Zavod Grunt iz Komende, katere idejni vodja in eden izmed ustanoviteljev je Peter Svetina, specialni pedagog in strokovnjak s področja usposabljanja in zaposlovanja invalidov. Peter Svetina je skupaj s soustanoviteljem kmetovalcem Zadrgal Matijo ustanovil leta 2014 neodvisni in neprofitni zavod s statusom zaposlitvenega centra Zavod Grunt, ki daje delo pet težko zaposljivim invalidom iz Komende in okolice. Zaposleni tako na kmetiji opravljajo različna kmetijska dela kot so delo v hlevu, gospodarskih poslopjih in na terenu, čiščenje in predelava kmetijskih pridelkov, priprava polizdelkov ter njihova prodaja in distribucija.

 

Zavod Grunt ima znanje in veščine kako vzpostaviti in voditi na kmetiji projekt, ki ustvarja nova delovna mesta za težje zaposljive, povečuje samooskrbo in s tem zagotavlja razvoj podeželja. Z namenom, da bi se dobra praksa Zavoda Grut širila na območju LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS Stik, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe in LAS Za mesto in vas, se je izvedel projekt Zaposlitvene priložnosti na kmetijah, katerega namen je, da se z delavnicami za kmetije ter usposabljanji za promotorje informira in spodbudi zainteresirane kmetije za zaposlovanje oseb z manjšimi delovnimi sposobnostmi.

 

V procesu izvajanja projekta sta bili nagovorjeni in animirani 302 kmetiji, od katerih se jih je 105 udeležilo informativno-izobraževalnih delavnic. Spoznali so primer delovanja kmetije Zadrgal in Zavoda Grunt ter pravno finančne vidike poslovanja in zaposlovanja invalidnih oseb. Za 8 potencialnih in zainteresiranih kmetij so se izdelali poslovni načrti z razširitvijo poslovnih dejavnosti. Prek delavnic se je usposobilo tudi 8 promotorjev projekta.

  

Zaključni dogodek projekta je soočil poglede strokovnjakov s področja kmetijskega svetovanja in zaposlovanja invalidov ter predstavil rezultate projekta. V okviru projekta je nastal tudi priročnik Zaposlovanje invalidov na kmetiji, ki ga lahko prejmete po predhodnem dogovoru prek elektronske pošte: las@ljubljana.si. 

  

Projekt je delno sofinanciran iz sredtev EKSRP, Podukrep 19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.