Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika

Urbano vrtnarjenje II

Naziv projekta: URBANO VRTNARJENJE II

 

Projekt Urbano vrtnarjenje II neposredno nagovarja vizijo LAS Za mesto in vas, ki želi vzpostaviti varno, zdravo in privlačno bivalno okolje za prebivalce območja LAS (med drugim tudi občane Občine Medvode).  Zdrava družba je tista, ki omogoča ugodne družbene in fizične pogoje za zdravje, k čemur veliko pripomore z dostopom do zdrave prehrane. Projekt je usmerjen k potrebi po dvigu stopnje samooskrbe s hrano na območju LAS Za mesto in vas. Urbano vrtičkarstvo omogoča občanom tudi bolj aktivno preživljanje prostega časa, možnost druženja in povezovanja, pridelovanje lastne, bolj zdrave hrane,…
 

Namen projekta je nakup dodatnih vrtnih lop za spravilo orodja in opreme za potrebe obdelovanja vrtičkov hkrati pa tudi povečanje samooskrbe s hrano v občini Medvode. Namen je tudi mlade vključiti v aktivno pridelavo hrane in preživljanja časa na prostem.  

 

V občini Medvode smo pred leti že izvajali projekt Urbano vrtnarjenje, vendar želimo, zaradi ogromnega interesa po vrtičkanju s strani občanov, območje razširiti in pridobiti nove vrtičkarske površine, ter jih še nadgraditi. Projekt bomo tudi razširili, tako da bomo vključili otroke in jim na inovativen način poskušali približati vrtičkarstvo oziroma domačo pridelavo hrane.

 

Cilj projekta je, da želimo prisluhniti interesom občanov in jim omogočiti ugodne pogoje za urbano vrtnarjenje ter jim ga še bolj približati. Z nadgradnjo – nakupom vrtnih lop bi radi dosegli večjo stopnjo samooskrbe v občini. V projekt želimo vključiti tudi ranljive skupine prebivalstva in sicer z izvedbo delavnic oziroma predavanj na temo obdelave lastnega vrtička ter o pomenu lokalno pridelane hrane in varovanja okolja ter narave. 

 

Vodilni partner: Občina Medvode

Ostali partnerji:

OŠ Medvode

 

Celotna vrednost projekta z DDV

Upravičeni stroški projekta

 

Pričakovani delež sofinanciranja

81.181,33 EUR

67.975,77 EUR

53.233,66 EUR

 

Status projekta: zaključen

BeeZOO

Naziv projekta: BeeZOO

 

Glavni poudarek projekta je na ozaveščanju in izobraževanju ciljnih skupin o izrednem pomenu čebel za ohranjanje okolja in biotske raznovrstnosti. Poleg tega je namen vzpodbujanje medgeneracijskega povezovanja skozi tematiko čebelarstva.

 

Namen projekta je skozi ustvarjalna medgeneracijska druženja povečati ozaveščenost ciljnih skupin o pomenu čebel pri ohranjanju okolja in biotske raznovrstnosti. V okviru vzpostavitve predstavitvene učne točke - medovite površine je namen  prispevati k večji biotski raznovrstnosti v urbanem okolju in zmanjšanju t.i. zelenih puščav, ter predstaviti urbano čebelarstvo kot posebno obliko čebelarstva. Namen je tudi dvigniti nivo zanimanja ljudi za setev/saditev medovitih rastlin ter za produkte/storitve, povezane s čebelarstvom/medovitimi rastlinami.

 

Pričakovani dolgoročni vplivi projekta so večja ozaveščenost lokalnega prebivalstva o pomenu čebel za okolje, prenos znanja o čebelarstvu med generacijami ter okrepljeno medsektorsko sodelovanje, več vzpostavljenih medovitih površin v urbanem okolju za večjo biotsko pestrost okolja, večja poraba produktov/uporaba storitev, povezanih s čebelarstvom/medovitimi rastlinami, integracija predstavitvene učne točke v obstoječo turistično ponudbo.

 

Vodilni partner: Občina Domžale

Ostali partnerji:

Čebelarsko društvo Domžale

OŠ Domžale

BB BIO SI d.o.o.

 

Celotna vrednost projekta z DDV

Upravičeni stroški projekta

 

Pričakovani delež sofinanciranja

40.880,04 EUR

35.132,15 EUR

28.105,72 EUR

 

Status projekta: zaključen

Tokovi prihodnosti

Naziv projekta: TOKOVI PRIHODNOSTI

 

Glavnipoudarek projekta Tokovi prihodnosti so lokalne reke (Kamniška Bistrica, Pšata, Nevljica in Rača) in ljudje, ki živijo z njimi in ob njih. Zaradi nesorazmerja med moškimi in ženskami v naravovarstvu bomo naslovili problem diskriminacije in starostno izključujočega upravljanja okolja, saj mladi v postopke odločanja niso vključeni, ženske pa nimajo enakovrednih odločevalskih možnosti.

 

Namen projekta je prispevati k dvigu okoljske zavesti o nujnosti odgovornega in vključujočega ravnanja z rekami, ne glede na spol, starost, izobrazbo ali prihodek. S tem, ko bomo opozorili na zastarel način upravljanja voda in predstavili razliko med naravnim in trenutnim stanjem rek, bomo ozavestili lokalno prebivalstvo o trajnostnem upravljanju voda, jim predstavili glavne lokalne akterje ter kako se lahko aktivno vključijo v upravljanje voda. S tem ko bomo naslovili težave diskriminacije in trenutnega upravljanja voda bomo omogočili nove poti iskanja rešitev, kar je med mladimi ključno, za njihovo nadaljnje udejstvovanje na lokalnem nivoju – na vseh področjih. Posledica bo izobražena, ozaveščena, vključujoča in aktivna lokalna skupnost, ki bo sledila naprednim evropskim smernicam upravljanja voda, kar se bo posledično odražalo v vzpostavitvi stabilnejše mikroklime in zmanjšanju vplivov podnebnih sprememb.

 

Vodilni partner: Zavod REVIVO

Ostali partnerji:

Društvo AIA - Mladinski center Mengeš

 

Celotna vrednost projekta z DDV

Upravičeni stroški projekta

 

Pričakovani delež sofinanciranja

77.790,10 EUR

74.774,17 EUR

59.819,34 EUR

 

Status projekta: zaključen

PANORAMA APP PETIH OBČIN

Naziv projekta: PANORAMA APP PETIH OBČIN

 

Šest sosedskih in prijateljskih občin, povezanih v LAS Za mesto in vas je že pred časom vzpostavilo zanimiv projekt, s katerim je bil vzpostavljen skupni spletni portal, namenjen spodbujanju turizma in delovanja na področju kulture za prebivalce občin, ki sodelujejo v projektu in obiskovalcev krajev severno od prestolnice. Na portalu (dostopen je na naslovu www.odmestadovasi.si) so prek tematskih sklopov izpostavljene točke, ki so v posamezni občini najbolj prepoznavne in ki bodo tudi temeljne destinacije/lokacije, predstavljene v aplikaciji, ki je predmet prijavljenega projekta. Projekt se je izkazal kot potreben in je pozitivno vplival na informiranost in prepoznavnost regije ter se je v celoti vklopil v informativni sklop peterice povezanih občin.

S prijavljenim projektom Panorama App pa želimo narediti še korak naprej in informativne vsebine, ki so objavljene na enostavnem spletnem portalu, prenesti v sodobno aplikacijo za mobilne telefone, ki bo pomenila novo uporabniško izkušnjo za vse obstoječe in bodoče uporabnike aplikaciije, obenem pa bo pomenila inovativno prilagoditev novim razmeram na področju turizma in kulturnih prireditev, ki se bodo nedvomno vzpostavile na podlagi epimedije virusa COVID-19. Projekt bo poleg prenosa vsebin aplikacije  na mobilne naprave omogočil tudi tudi pripravo preglednih digitalnih panoramskih zemljevidov in pripravo promocijskih filmov za najbolj prepoznavne lokacije posamezne občine. S tem bomo informacije o turistični ponudbi v občinah približali tudi mlajši populaciji, ki dnevno uporablja mobilne aplikacije, vsebine pa bodo pripravljene tako, da bodo pritegnile k uporabi poleg klasičnih ciljnih skupin privabile tudi mlade, ki se šele spoznavajo z okoljem regije, v kateri živijo. Hkrati bomo poskrbeli tudi za tiskane vsebine za vse tiste, ki mobilno tehnologijo uporabljajo manj pogosto. Natisnili bomo zgibanke, trganke in zemljevide, ki bodo primerni za obešanje na steno. Pomembno pa je še to, da mobilna aplikacija omogoča preplet digitalnega in analognega sveta. Na fizičnem zemljevidu bo uporabnike s pomočjo mobilne aplikacije nagovorila znana osebnost, pojavili se bodo zračni posnetki pokrajine, vdelani v zemljevid, točke zanimivosti (POI) na zemljevidu bodo ponudile video posnetke, galerijo in povezavo na google maps navigacijo, za piko na i bo mogoče vizualno preveriti še prikaz letnih časov.

 

Vodilni partner: Občina Medvode

Ostali partnerji:

Občina Vodice

Občina Komenda

Občina Mengeš

Občina Trzin

 

Celotna vrednost projekta z DDV

Upravičeni stroški projekta

 

Pričakovani delež sofinanciranja (75 % upravičenih stroškov)

57.638,40 EUR

51.492,50 EUR

38.619,40 EUR

 

Status projekta: zaključen

MOJ OČKA IMA KONJIČKA DVA

Naziv projekta: MOJ OČKA IMA KONJIČKA DVA

 

Smo družinska kmetija, ki se ukvarja s konjerejo in naše delo je v veliki meri odvisno od turizma (šola jahanja, vožnja s kočijo). Smo aktivni v lokalnem okolju (OŠ, vrtci,...) in širše po Sloveniji. Kmetija je hkrati eden glavnih dogajalnih prostorov za dogodke, ki jih organizira TD Hraše. Opažamo pomanjkanje vsebin za kvalitetno in aktivno preživljanje prostega časa. Ni otroških igral, ni druge infrastrukture za igro in druženje.

S postavitvijo igral bomo zapolnili obstoječo ponudbo dejavnosti na prostem, saj so najbližja igrala na voljo oddaljena cca 3 km. Z ureditvijo igral in hišnega muzeja bomo razširili ponudbo in uredili dogajalni prostor, da bo bolj primeren za dogodke TD Hraše. Prostor bo odprt tudi tekom leta in bo na voljo za druženje mamic in igro otrok, ki to v tej okolici resnično potrebujejo. Vzpostavitev hišnega muzeja bo popestrila turistično ponudbo kraja.

Postopen razvoj infrastrukture za dejavnosti na prostem in nadgradnja opreme za organiziranje prireditev sta primarni cilj projekta. S projektom ustvarjamo pogoje za nova delovna mesta v turizmu. Ker je ena ključnih stvari varnost, bomo v okviru projekta obnovili ograjo maneže, osrednjega prostora. Infrastruktura je predpogoj za razvoj trženja in ob koncu projekta registracijo nove dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

 

Vodilni partner: Jože Janhar, Hraše 

Ostali partnerji:

Osnovna šola Vodice

Turistično društvo Hraše

 

Celotna vrednost projekta z DDV

Upravičeni stroški projekta

 

Pričakovani delež sofinanciranja (75 % upravičenih stroškov)

52.056,17 €

42.877,09 €

32.157,82 €

 

Status projekta: zaključen

Jetrbenk in svetni pomniki

Naziv projekta: Jetrbenk in svetni pomniki

Projekt zagotavlja primerno obnovo svetne arhitekture na ožjem območju graščine Huntenberg – Jetrbenk na najbolj dominantni točki vstopa iz doline, to je sv. Marjeta.  Obnova vključuje zgodovinsko, pohodniško s turistično obogatitvijo ter zagotavljanje lokalnega povezovanje najbolj ranljivih skupin (vrtec, osnovna šola in starejši). Projekt je namenjen povečevanju obstoječih turističnih zmogljivosti (ohranjanje in povečevanje gostinskih zmogljivosti), poglabljanju znanja o kraju bivanja s kakovostnimi predstavitvami in povečanju možnosti raziskovanja na obstoječih objektih. Z vzpostavitvijo info točke, ki je locirana na pokritem predverju med zvonikom in cerkvijo  bomo zagotovili možnost postavitve še ostalih pristopnih točk na priljubljeno izletniško točko glavnega mesta Ljubljane, to je na Katarino. S tem projektom bo nadgrajena dosedanja Učna pot, pot roparskih vitezov, hiša na vrhu hriba (mežnarija) uporaba podružnične cerkvice za svetne namene. Ta projekt zagotavlja v sozvočju obnove same cerkvice celovito obnovo markantne lokacije in predstavitev kraja Žlebe.

 

Vodilni partner: Župnija Preska

Ostali partnerji: 

Turistično društvo Žlebe-Marjeta

Turistično društvo Katarina

Občina Medvode

 

Celotna vrednost projekta z DDV

Upravičeni stroški projekta

 

Pričakovani delež sofinanciranja (75 % upravičenih stroškov)

52.056,17 €

42.877,09 €

32.157,82 €

 

Status projekta: zaključen

UREDITEV STAREGA VAŠKEGA JEDRA OB CERKVI SV. FLORIJANA

Naziv projekta: UREDITEV STAREGA VAŠKEGA JEDRA OB CERKVI SV. FLORIJANA

 

Z izvedbo projekta želi Občina Trzin urediti obstoječo občinsko cesto od križišča pri župnišču do križišča pri parkirišču OŠ Trzin, in sicer z obnovo cestišča, odvodnjavanja, javne razsvetljave, parkirišč in enostranskega hodnika za pešce ter zasaditi nov drevored. Hkrati se v sklopu projekta ponovno vzpostavi staro pot, ki je potekala za cerkvijo sv. Florijana. Po podatkih Župnije Trzin je pot bila že v letih 1725-33, saj je, kot je navedeno zgoraj, bila prva gotska cerkev obrnjena nasprotno od sedanje tako, da je bil vhod pod zvonikom. Pot je bila zaraščena vse do letošnjega poletja. Pri sečni gozda za cerkvijo so jo vzpostavili za namen vlake. Občina Trzin želi pot urediti v pešpot in tako celotno urediti območje ob cerkvi sv. Florijana.

 

Vodilni partner: Občina Trzin

 

Ostali partnerji: /

 

Celotna vrednost projekta z DDV

Upravičeni stroški projekta

 

Pričakovani delež sofinanciranja (75 % upravičenih stroškov)

281.082,45 EUR

133.333,00 EUR

99.999,75 EUR

 

Status projekta: zaključen

Lokalno je zdravo

Naziv projekta: Lokalno je zdravo

   

Glavni namen projekta je organizacija kratkih dobavnih verig za lokalne pridelke in izdelke ter vzpostavitev temeljev za nove prodajne poti in dvig dodane vrednosti lokalnim pridelkom in izdelkom. Projekt bo spodbujal lokalne kmete z k večji pridelavi in predelavi lokalnih pridelkov in izdelkov za trg, tako za neposredno prodajo končnim potrošnikom kot tudi javnim inštitucijam v urbanih naseljih in v širši regiji.

   

Pomemben del projektnih aktivnosti bo namenjen vključevanju javnih izobraževalno-varstvenih inštitucij, ki lahko z načrtnim nakupovanjem lokalno pridelane hrane pomembno prispevajo k občutno višji samooskrbi s hrano. Prebivalcem na območju LAS Za mesto in vas  pa se bo ponudilo nov tržni produkt urbanih avtomatov z lokalno hrano, ki bodo postavljeni in predstavljeni javnosti v skladu s poslovnim načrtom in novo blagovno znamko, ki bosta pripravljena v okviru projekta Lokalno je zdravo.  

 

Partnerji projekta

Vodilni partner: JARINA, Zadruga za razvoj podeželja, z.o.o.

Ostali partnerji: Občina Medvode

      

Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

  

Skupna vrednost

Sofinanciran delež

Lastna sredstva

 129.510,04 EUR

 98.726,77 EUR

 30.783,27 EUR

 

 

Status projekta: zaključen

MOBI

Naziv projektaMOBI

   

Glavni namen projekta je razvoj lokalnih podjetnih skupnosti, ki temeljijo na prenosu sodobnih znanj in ustvarjalnih priložnosti. Mobi je mobilna delavnica, opremljena s sodobno tehnološko opremo ter mentorji, ki bodo mlade navduševali s programom tečajev in delavnic ter jih povezovale z lokalnimi društvi in podjetji. Mobi bo omogočala uporabo sodobnih orodij za kreativne projekte, od postavljanja spletnih trgovin za domačo peko, izdelave lasersko izrezanih ali 3D natisnjenih predmetov, do razvijanja pametnih naprav za avtomatizacijo doma.

  

Projekti in izobraževanja bodo občanom na sproščen in praktičen način omogočila pridobitev novih kompetenc za delo s sodobno tehnologijo, hkrati pa bo Mobi predstavljala točko druženja in izmenjave znanj.   

   

Partnerji projekta

Vodilni partner: Zavod 404

Ostali partnerji: SŠ Domžale, iHELP d.o.o., TD Rača

      

Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

  

Skupna vrednost

Sofinanciran delež

Lastna sredstva

 142.162,36 EUR

 99.972,39 EUR

 42.189,97 EUR

 

Status projekta: zaključen

Umetnost sodelovanja

Naziv projektaUMETNOST SODELOVANJA    

  

Vključenost v družbo je osnovna človekova pravica in potreba, ki jo čutimo vsi, vključno s pripadniki ranljivih skupin. Društvo Barka bo skupaj s partnerji projekta pripravilo program terapije z umetnostjo za različne ciljne skupine (odrasle osebe MDR,  šoloobvezne otroke s ČVM in starostnike) ter uredilo prostor za medgeneracijsko druženje ter kreativno in ustvarjalno preživljanje prostega časa za vse prebivalce območja LAS. 

   

S projektom bodo prispevali k dvigu socialne vključenosti posameznikov ter k ustvarjanju zdravega bivalnega okolja. Aktivnosti bodo v urejenih prostorih ateljeja potekale dve študijski leti , skupaj s poletnimi aktivnosti v štirih različnih občinah LAS (Medvode, Vodice, Domžale in Komenda). 

    

Partnerji projekta 

Vodilni partner: Društvo za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju - Barka 

Ostali partnerji: Center starejših Medvode Deos d.o.o., Vzgojno – izobraževalni zavod Frana Milčinskega Smlednik, Občina Medvode, Kabelska televizija Medvode  

  

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 

    

 

Skupna vrednost 

Sofinanciran delež 

Lastna sredstva 

83.484,33 EUR 

21.778,66 EUR 

61.705,67 EUR  

 

Status projekta: zaključen

Kulturno srce Trzina

Naziv projektaKULTURNO SRCE TRZINA

 

Glavni namen projekta je ohranjanje društvenega in kulturnega življenja v Trzinu, ki ga vodi KUD Franc Kotar s skoraj 100-letnim stažem. Da se bo kakovostno delo lahko nadaljevalo, je potrebno obnoviti oder v dvorani ter sanitarije, predprostor in spremljevalne prostore.  

   

Poleg tega se bo v okviru projekta spodbudilo udejstvovanje oseb iz določenih ranljivih skupin, ki jih bo vodil Zavod Azum. Izvajale se bodo raznovrstne delavnice, namenjene predvsem starejšim, otrokom s posebnimi potrebami, iskalcem prve zaposlitve in dolgotrajno brezposelnim.

 

Partnerji projekta

Vodilni partner: Občina Trzin

Ostali partnerji: Kulturno umetniško društvo Franc Kotar Trzin; Zavod za ustvarjanje, raziskovanje in učenje AZUM

      

Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

  

Skupna vrednost

Sofinanciran delež

Lastna sredstva

62.993,74 EUR

44.759,41 EUR

18.234,33 EUR

 

Status projekta: zaključen

Hiša 1797

Naziv projektaHIŠA 1797

 

Projekt temelji na prenovi arhitekturne dediščine tipične podeželske hiše iz leta 1797 za turistični namen. Obiskovalci prenovljene Hiše 1797 bodo lahko v njej bivali, spoznali kraško jamo v Železni in Babji jami,  lipicance v Pedagoško raziskovalnem centru za konjerejo Krumperk in čebelarstvo v parku pod Močilnikom ob učnem čebelnjaku.

 

V projekt se bo vključila širša skupnost, od starejših do učencev osnovnih šol v šestih občinah LAS, ki bodo prek različnih aktivnosti vključeni v ozaveščanje o naši kulturni dediščini. V »Hiši 1797« bo urejena muzejska razstava zgodovinskih artiklov kobilarne Lipica, ponujeni lokalni proizvodi iz medu, zelišča, predmeti z ornamenti Jožeta Karlovška ter izdelki kmetijske ekološke pridelave v razstavnem salonu ter galerija s starimi predmeti, evidentiranimi v hiši.

 

Partnerji projekta

Vodilni partner: PE Kek, Franci Kek, s.p.

Ostali partnerji: OŠ Dob; Društvo za raziskovanje jam Simon Robič Domžale

      

Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Skupna vrednost

Sofinanciran delež

Lastna sredstva

167.637,43 EUR

79.395,53 EUR

88.241,90 EUR

 

Status projekta: zaključen

Center modrosti in vitalnosti

Naziv projektaCENTER MODROSTI IN VITALNOSTI

 

Občina Trzin želi partnerjema: Društvu upokojencev Žerjavčki in Dom počitka Mengeš, zagotoviti prostorske kapacitete, s katerimi bosta še naprej zagotavljala družabno življenje starejših občanov. CAT, središče druženja in aktivnosti za starejše ima več kot 120 članov, Društvo upokojencev Žerjavčki Trzin pa je eno izmed najstarejših društev, ki ima 250 članov.

Glavni namen projekta je torej ohranjanje in spodbujanje aktivnega življenja starostnikov v občini Trzin, kar bodo poleg kvalitetnih razširjenih programov lahko zagotovili s sodobnimi in kakovostno opremljenimi prostori, kjer bosta partnerja lahko nemoteno in kvalitetno delovala.

  

Partnerji projekta

Vodilni partner: Občina Trzin

Ostali partnerji: Društvo upokojencev Žerjavčki, Trzin; Dom počitka Mengeš

    

Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Skupna vrednost

Sofinanciran delež

Lastna sredstva

70.906,11 EUR

46.697,03 EUR

24.209,08 EUR

 

Status projekta: zaključen

Z roko v roki

Naziv projektaZ ROKO V ROKI

 

Inštitut Antona Trstenjaka bo v sodelovanju s partnerji povezal predstavnike ranljivih skupin (starostnikov in mladih) ter jim omogočil druženje prek različnih medgeneracijskih dejavnosti: prenos kulturne dediščine; učenje napredne rabe IKT; oblikovanje zelene skupnosti.

 

Vzpostavljena bo tudi lokalna Info točka, ki bo na voljo tako otrokom kot starejšim, kamor se bodo lahko obrnili za informacije, v težavah ipd. Na pobudo UNICEF-a bo vzpostavljena tudi varna točka.

  

Partnerji projekta

Vodilni partner: Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje

Ostali partnerji: Zavod Medgeneracijsko središče Komenda

    

Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Skupna vrednost

Sofinanciran delež

Lastna sredstva

121.421,10 EUR

96.116,97 EUR

 25.304,13 EUR

 

 Status projekta: zaključen

Evreka II

Naziv projektaEVREKA II

 

Zavod Revivo želi izkušnje s projekta EVREKA izkoristiti za nadgradnjo ozaveščevalnih in izobraževalnih aktivnosti, da bi vse širšemu krogu ljudi razširili obzorje in znanje o vodnih ekosistemih in potrebi za njihovo zaščito.    

 

S projektom Evreka II se bodo preko javnega medgeneracijskega dogodka EkoReka in devetnajstih izobraževalnih delavnic za različne starostne skupine dvignila zavest o poznavanju in ohranjanju pestrosti rečnega ekosistema in njegovih storitev (pitna voda, zrak, hrana, ...). Z lokalnim prebivalstvom želijo zgraditi dolgoročno skrb in željo po trajnostnem in sonaravnem upravljanju s porečjem Kamniške Bistrice.

 

Partnerji projekta

Vodilni partner: Zavod  za ihtiološke in ekološke raziskave – REVIVO

Ostali partnerji: Osnovna šola Mengeš

    

Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Skupna vrednost

Sofinanciran delež

Lastna sredstva

82.959,12 EUR

65.012,31 EUR

17.946,81 EUR

 

 Status projekta: zaključen

V naročju

Naziv projekta:  V NAROČJU

 

Osrednji namen projekta V naročju je ustvariti novo živo skupnost. Zgodba bo najbolj razvidna iz postavitve dveh razstav v letih 2020 in 2021, k ustvarjanju katerih bomo povabili iste avtorje. Preko ustvarjalnih delavnic, srečanj in rezidenc bomo rastočo skupnost zbližali z otroci, mladimi in starejšimi ter jo prepletli z ožjo okolico izvajanja projekta.

 

Za ustvarjanje skupnosti bo za obiskovalce navdihujoča potujoča razstava sodobne umetnosti v kapsulah imenovanih Potovke. Manjše steklene kapsule, v katerih bodo miniaturna umetniška dela obiskovalci prenašali med različnimi lokacijami v širši okolici Polhograjskih dolomitov. Tako bomo živo omrežje medčloveških pretokov razpredli v širši prostor.

  

Partnerji projekta

Vodilni partner: Zavod CCC, zavod za medijsko umetnost in projekte družbenega raziskovanja

Ostali partnerji: Zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode; BB BIO.SI d.o.o.; Mojca Sfiligoj

    

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

Skupna vrednost

Sofinanciran delež

Lastna sredstva

95.643,92 EUR

69.846,16 EUR

25.797,76 EUR

 

 Status projekta: zaključen

Mobilni kino na prostem

Naziv projekta:  MOBILNI KINO NA PROSTEM

    

Mobilni kino na prostem je namenjen vzpostavitvi mobilne infrastrukture in organizacije kulturnih prireditev v naseljih občine Medvode, kjer tovrstnih prireditev kronično primanjkuje, večina prebivalcev Medvod pa se na predstave vozi v Ljubljano.

 

Z napihljivim projekcijskim platnom, projektorjem, zvočniki in vsem potrebnim drobnim materialom se bo prebivalcem omogočil razvoj filmskega programa na treh lokacijah v občini in sicer na novem mestnem trgu v sklopu Tržnice Medvode, na vaškem trgu ob Zbiljskem jezeru in na igrišču ob POŠ Topol na Topolu.

 

Partnerji projekta

Vodilni partner: Zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode

Ostali partnerji: Kabelska televizija Medvode, Turistično društvo Zbilje

   

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

Skupna vrednost

Sofinanciran delež

Lastna sredstva

18.767,90 EUR

11.594,11 EUR

7.173,79 EUR

 

 Status projekta: zaključen

Stara hišna imena 3

Naziv projektaSTARA HIŠNA IMENA 3

    

Stara hišna imena 3 so še zadnji del popisa identitete slovenskega podeželana v območjih našega LAS. Nekdaj je vsaka hiša nosila staro hišno ime, po katerem so se ljudje med seboj prepoznavali. Gre za edinstven pojav nesnovne kulturne dediščine, ki je prisoten le še na redkih območjih v Evropi. 

   

V projekt so kot nosilci dediščine vključeni starejši domačini, ki preko medgeneracijskih stikov, ki jih projekt vzpostavlja, prenašajo dediščino na mlajše. Z osveščanjem prebivalstva o pomenu nesnovne kulturne dediščine projekt tako zagotavlja ohranitev in celo ponovno oživitev rabe starih hišnih imen. 

   

Partnerji projekta

Vodilni partner: Občina Medvode

Ostali partnerji: Občina Mengeš

   

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

Skupna vrednost

Sofinanciran delež

Lastna sredstva

15.372,00 EUR

9.450,00 EUR

5.922,00 EUR

 

 Status projekta: zaključen

Muzej.1925

Naziv projektaMUZEJ.1925

    

Prostovoljno gasilsko društvo Šinkov Turn hrani arhivsko gradivo, stare predmete, povezane z dejavnostjo gasilstva, ki jih želijo preko projekta razširiti, aktualizirati in predstaviti širši javnosti.  Izbrane spomine in zgodbe z močno sporočilno vrednostjo želijo prenesti na mlajše prebivalce ter v njih spodbujati vrednote in akcijo prostovoljstva tudi danes.   

   

V muzeju se bo uredila muzejska zbirka predstavljenih predmetov, fotografij in arhivskih dokumentov. Dodane jim bodo vsebinsko smiselne, harmonizirane zgodbe o prostovoljstvu, ki bodo napolnile prenovljene prostore unikatnega mini muzeja v gasilskem domu PGD Šinkov Turn.

 

Partnerji projekta

Vodilni partner: Prostovoljno gasilsko društvo Šinkov Turn

   

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

Skupna vrednost

Sofinanciran delež

Lastna sredstva

45.345,42 EUR

31.043,05 EUR

14.302,37 EUR

 

 Status projekta: zaključen

Muzej na prostem

Naziv projektaMUZEJ NA PROSTEM

   

V občini Trzin bodo uredili muzej na prostem, ki bo pomenil nadgradnjo obstoječega muzeja Jefačnikova domačija. V njej se je rodil in živel eden najpomembnejših ljubljanskih županov Ivan Hribar. Občina Trzin je leta 2008 Jefačnikovo domačijo razglasila za kulturni spomenik lokalnega pomena, jo odkupila in popolnoma obnovila.

 

V okviru razširitve obstoječega muzeja se bo odkupil toplar, ki ima status kulturnega spomenika državnega pomena, ter parcela, na kateri stoji. Motiv muzeja na prostem bo prikaz starih kmetijskih tehnik in bo obsegal razstavo orodja in oblačil. V muzeju se bodo izvajali tudi različni lokalni dogodki.

   

Partnerji projekta

Vodilni partner: Občina Trzin

Ostali partnerji: Turistično društvo Kanja Trzin

 

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

Skupna vrednost

Sofinanciran delež

Lastna sredstva

92.793,68 EUR

40.457,70 EUR

52.335,98 EUR

 

 Status projekta: zaključen

LAS - Zapeljemo vas

Naziv projektaLAS – ZAPELJEMO VAS!

    

Projekt prispeva k izboljšanju mobilnosti starejših, ki zaradi različnih vzrokov ne zmorejo ali ne želijo uporabljati javnih in drugih plačljivih oblik prevoza. Povezuje starejše in invalidne osebe s starejšimi ali mlajšimi aktivnimi vozniki, ki so v okviru svojega prostega časa pripravljeni nuditi prevoz starejšim.

 

Uporabnik, ki bo potreboval prevoz, bo lahko poklical v komunikacijski center, ki bo vzpostavljen v prostorih Javnega zavoda Sotočje Medvode, kjer bodo zabeležili njegove podatke in lokacijo prevoza. Po najavi prevoza bo klicni center obvestil prostovoljnega voznika in to sporočil uporabniku, za katerega se bo opravil prevoz do zdravniške oskrbe, do javnih ustanov, trgovinskih centrov, ipd.

    

Partnerji projekta

Vodilni partner: Zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode

Ostali partnerji: Občina Medvode, DEOS  Center starejših Medvode

 

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

Skupna vrednost

Sofinanciran delež

Lastna sredstva

25.923,96 EUR

17.497,17 EUR

8.426,79 EUR

    

 Status projekta: zaključen

Ureditev otroških igrišč

Naziv projektaUREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ NA OBMOČJU LAS

   

Z gradnjo novih naselij v občini Komenda se je povečalo število prebivalcev, med katerimi prevladujejo predvsem mlade družine z majhnimi otroki. V Občini Vodice želijo ponudbo igral na otroških igriščih dopolniti in zagotoviti večje kapacitete, ki bodo zadovoljile večino ciljne populacije.

   

Projekt prinaša nove, urejene in prosto dostopne igralne površine za preživljanje prostega časa in medsebojno druženje občanov v domačem okolju.  Z novimi otroškimi igrali na območju občin Komenda in Vodice bosta občini poskrbeli za osnovno infrastrukturo, ki bo zagotavljala družbeni, socialni in motorični razvoj otrok. 

 

Partnerji projekta

Vodilni partner: Občina Komenda

Ostali partnerji: Občina Vodice

 

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

Skupna vrednost

Sofinanciran delež

Lastna sredstva

93.548,50 EUR

57.509,33 EUR

36.039,17 EUR

 

 Status projekta: zaključen