Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika

Urbano vrtnarjenje

Naziv projekta: Urbano vrtnarjenje

 

Občina Medvode bo občanom ponudila možnost najema urbanih vrtičkov. V okviru projekta Urbano vrtnarjenje se bo zagotovilo nakup 20 vrtnih lop za spravilo orodja in opreme za potrebe obdelovanja vrtičkov. S tem bodo občane spodbudili k aktivnemu preživljanju prostega časa, druženju in povezovanju ter večji samooskrbi s hrano.

 

Urbano vrtičkarstvo omogoča občanom bolj aktivno preživljanje prostega časa, možnost druženja in povezovanja ter pridelovanje lastne, načeloma bolj zdrave hrane, kar spodbuja k lokalni samooskrbi in dviguje ozaveščenost prebivalcev o prednostih lokalne hrane.

 

Partnerji projekta
Vodilni partner: Občina Medvode
Ostali partnerji: /

 

Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 Vrednost   projekta

Skupna vrednost (eur)

Sofinanciran delež (eur)

Lastna sredstva (eur)

59.889,80

39.272,00

20.617,80

  

Status projekta: zaključen

Krekovo lokalno središče za SV ljubljansko urbano regijo

Dolg naziv projekta: Krekovo lokalno središče za severozahodno ljubljansko urbano regijo

Kratek naziv projekta: Krekovo središče

 

Krekovo središče bo spodbujalo socialno vključenost vseh prebivalcev v lokalno okolje, spodbujalo bo medgeneracijsko sodelovanje in kakovostno aktivno staranje ter večjo vključenost mladih, žensk in starejših. Družinske oskrbovalce, ki oskrbujejo stare, onemogle in invalidne svojce bomo opremili s potrebnimi znanji in veščinami ter jim omogočili, da v skupini delijo svoje izkušnje in se povezujejo z ostalimi člani. Pripomogli bomo k povezovanju in razbremenitvi mladih družin ter k krepitvi lokalne identitete.

 

V aktivnosti projekta bo vključenih vsaj 160 starih ljudi (člani medgeneracijskih skupin, stari osamljeni, onemogli ljudje, ki jih bodo obiskovali prostovoljci, onemogle, stare, bolne oziroma invalidne osebe, ki jih oskrbujejo svojci). Usposobili se bodo lahko za družinske oskrbovalce, druženje s starejšimi osamljenimi ljudmi in vodenje medgeneracijskih skupin. V okviru delavnic za družine se bo oblikovala storitev varstva otrok na domovih, t.i. »Babi servis«.

 

Partnerji projekta
Vodilni partner: Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, Ljubljana
Ostali partnerji: ZAVOD MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE KOMENDA

 

Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Vrednost   projekta

Skupna vrednost (eur)

Sofinanciran delež (eur)

Lastna sredstva (eur)

96.369,98

72.417,46

23.952,52

 

Status projekta: zaključen

Medgeneracijsko povezovanje za varno starost

Dolg naziv projekta: Medgeneracijsko povezovanje za varno starost

Kratek naziv projekta: Varna starost

 

Namen projekta Varna starost je prispevati k večji občutljivosti ljudi do problematike nasilja in diskriminacije nad starejšimi ter s tem tudi skrajšati čas odkrivanja in prijave povzročiteljev nasilja.

 

S tem se spreminjajo družbeni in kulturni vzorci vedenja ter se oblikuje težnja k ničelni toleranci oz. nesprejemljivosti katerekoli oblike nasilja v družini in širši družbi nasploh. Projekt bo z delavnicami ozaveščanja za zaposlene v domovih za starejše, delavnicami ozaveščanja za prebivalce v domovih za starejše in starostnike ter usposabljanjem za zagovornika starejših pripomogel k večji družbeni integraciji med mlajšo in starejšo generacijo ter k višji kakovosti življenja uporabnikov. Okrogla miza bo odprla razpravo o obstoječih praksah pri obravnavi nasilja nad starejšimi.

 

Partnerji projekta
Vodilni partner: Računalniško programiranje, Žiga Primc s.p.
Ostali partnerji: Medgeneracijski center Bistrica, socialno varstvo, d.o.o., Domžale
Deos d.d., PE Center starejših Medvode

 

Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 

Vrednost   projekta

Skupna vrednost (eur)

Sofinanciran delež (eur)

Lastna sredstva (eur)

28.650,63            

20.862,20

7.698,24

 

Status projekta: zaključen

Ekološko izobraževanje na porečju Kamniške Bistrice

Dolg naziv projekta: Ekološko izobraževanje na porečju Kamniške Bistrice

Kratek naziv projekta: EVREKA

 

Namen projekta EVREKA je dvig ozaveščenosti prebivalcev o pomenu ohranjanja narave, s čimer bo opravljen prvi korak k dolgoročnemu ohranjanju in izboljšanju kakovosti voda in degradiranih naravnih območij ter posledično zavarovanih vrst in njihovih habitatov.
Z razvojem in testno izvedbo naravovarstvenega izobraževanja mladih ter različnih naravovarstveno obarvanih dogodkov se bo na območju oblikovala nova storitev, ki bo dolgoročno dvignila nivo ozaveščenosti prebivalcev o pomenu in načinih varovanja narave. Posamezniki bodo z naravovarstveno ozaveščenim pogledom na svet skozi življenje lahko prepoznali in razvili nove, okolju prijaznejše rešitve na vseh področjih delovanja in se hkrati aktivneje vključili v lokalni razvoj v smislu upravljanja z lastnim okoljem, saj se bodo zavedali pomena ohranjanja narave in poznali možnosti za aktivno vključevanje v postopke upravljanja z okoljem.

 

Partnerji projekta
Vodilni partner: Zavod za ihtiološke in ekološke raziskave REVIVO, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Enota Ljubljana-Dob
Ostali partnerji: Javni zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Sotočje, Medvode,
Javni zavod Center za mlade Domžale

 

Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Vrednost   projekta

Skupna vrednost (eur)

Sofinanciran delež (eur)

Lastna sredstva (eur)

43.168,90

32.167,78

11.001,12

  

Status projekta: zaključen

Celovit program spodbujanja podjetništva "Za vas"

Dolg naziv projekta: Celovit program spodbujenja podjetništva "Za vas"

Kratek naziv projekta: Za vas!

 

Projekt Za vas! nudi podjetniške aktivnosti v urbanih naseljih občin Domžal, Medvode, Komenda, Vodice, Mengeš in Trzin, ki bodo nudile podporno okolje za razvoj podjetništva z družbenim učinkom. Različna podjetniška izobraževanja ter mentoriranje posameznikom bo zvišalo podjetniško usposobljenost in kompetence za lažjo (samo)zaposlitev vsaj 200 posameznikom. Organizirani bodo startup vikendi in akademija, ki bo vsaj 80 posameznikom omogočila razvoj podjetniških idej z dodano vrednostjo za družbo. Cilj projekta je, da se vsaj 10 poslovnih idej razvije do stopnje prve prodaje. 

  

Partnerji projekta
Vodilni partner: Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana
Ostali partnerji: Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale
Javni zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Sotočje, Medvode

 

Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Vrednost   projekta

Skupna vrednost (eur)

Sofinanciran delež (eur)

Lastna sredstva (eur)

55.312,00 EUR

41.952,24

13.359,76

  

Status projekta: zaključen

Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma

Dolg naziv projekta: Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma

Kratek naziv projekta: VPRT

 

Občine Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Vodice in Trzin vzpostavljajo skupni spletni portal, z namenom spodbujanja turizma in kulturnega udejstvovanja krajanov in obiskovalcev njihovih krajev. Na portalu bodo najbolj izpostavljene točke vredne obiska v posamezni občini, ki se bodo povezovale prek tematskih sklopov. Obiskovalec spletne strani bo lahko izbral bodisi izrazito kulturne točke (muzeji, razstave ipd.) bodisi izrazito turistične točke (naravne znamenitosti, izletniške točke ipd.) oziroma točke, ki so primerne za družinski izlet, za športno udejstvovanje ipd.

 

Spletni portal projekta Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma bo omogočal tudi nadaljnje povezovanje območij šestih občin, in snovanje medobčinskih tematskih poti.

 

Partnerji projekta
Vodilni partner: OBČINA MEDVODE
Ostali partnerji: OBČINA VODICE, OBČINA MENGEŠ, OBČINA TRZIN, OBČINA DOMŽALE, OBČINA KOMENDA

 

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

 Vrednost   projekta

Skupna vrednost (eur)

Sofinanciran delež (eur)

Lastna sredstva (eur)

 7.058,58

5.190

1.868,60

  

Status projekta: zaključen

Oživitev tržnic

Naziv projekta: Oživitev tržnic

  

V občinah Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Vodice in Trzin se bodo tržnice okrepile z dodatnimi stojnicami, ki bodo razširile ponudbo prodajalcev in spodbujale kroženje ponudnikov na tržnicah v različnih občinah.

 

Oživitev tržnic je namenjena povečanju ponudbe domačih pridelovalcev in izdelovalcev ter posledično tudi večjemu zavedanju prebivalcev o dodani vrednosti domačih pridelkov in izdelkov v primerjavi z izdelki multinacionalk.

 

Partnerji projekta
Vodilni partner: Občina Medvode
Ostali partnerji: Občina Vodice, Občina Mengeš, Občina Trzin, Občina Domžale, Občina Komenda

 

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

Vrednost  projekta

Skupna vrednost (eur)

Sofinanciran delež (eur)

Lastna sredstva (eur)

 110.432,09

67.888,43

42.543,67

  

Status projekta: zaključen

Zgodbe naših mokrišč

Naziv projekta: Zgodbe naših mokrišč

  

Mokrišča so eden najbolj ogroženih in najhitreje izginjajočih življenjskih okolij. Nosijo številne pomembne funkcije v naravi, ki pa med prebivalstvom niso splošno poznane. Zato je pomembno, da  Zgodbe naših mokrišč povečujejo ozaveščenost o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah mokrišč med lokalnim prebivalstvom ter se krepijo aktivni pristop k dolgoročnemu in trajnostnemu ohranjanju mokrišč v občinah Trzin, Medvode, Mengeš in Vodice.

 

Aktivnosti projekta bodo prispevale k izboljšanju stanja štirih lokalnih mokrišč z naravovarstvenim statusom in ureditvi teh mokrišč z manjšo infrastrukturo za opazovanje in doživljanje narave. Prek dogodkov, delavnic in izobraževanj za lokalne vodnike ter obsežnim promocijskim materialom se bo usmerjalo in povečalo zavedanje krajanov in obiskovalcev o biotski raznovrstnosti ter ekosistemskih storitvah mokrišč. S šestnajstimi izobraževalnimi in doživljajskimi aktivnosti na lokalnih mokriščih ter dolgoročnejšim izobraževalnim programom na OŠ Mengeš se bo gradilo pozitiven odnos otrok in mladine do narave.

 

Partnerji projekta
Vodilni partner: Občina Mengeš
Ostali partnerji: Občina Trzin, Občina Medvode, Občina Vodice, Zavod RS za varstvo narave, Osnovna šola Mengeš

 

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

 Vrednost   projekta

Skupna vrednost (eur)

Sofinanciran delež (eur)

Lastna sredstva (eur)

166.592,71

104.999,82

61.592,89

  

Status projekta: v izvajanju

Mreža poti LAS

Naziv projekta: Mreža poti LAS

 

Omrežje kolesarskih povezav in varnih kolesarskih poti se razprostira na območju šestih občin. Omogoča trajnostne oblike mobilnosti krajanov ter spodbuja zdrav in aktiven življenjski slog. Neposredno prispeva tudi k spodbujanju turističnega razvoja na območju, saj omogoča različne izbire rekreativnih poti ter dostop do naravnih in kulturnih zanimivosti na območju.

 

V okviru projekta Mreža poti LAS je predvidena ustrezna označitev poti s prometno signalizacijo in talnimi oznakami za večjo prometno varnost kolesarjev. Za vzpostavitev povezav se koristijo obstoječe prometne površine – občinske javne ceste in poti, izjemoma pa tudi regionalne ceste.

 

Partnerji projekta
Vodilni partner: Občina Domžale
Ostali partnerji: Občina Mengeš, Občina Medvode, Občina Komenda, Občina Trzin, Občina Vodice

 

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

Vrednost   projekta

Skupna vrednost (eur)

Sofinanciran delež (eur)

Lastna sredstva (eur)

  150.630,66    EUR

93.411,03  EUR

57.219,63 EUR

  

Status projekta: zaključen

Smledniška noša

Naziv projekta: Smledniška noša

  

Namen operacije je okrepiti zavest in aktiven pristop h kulturni dediščini na območju krajevne skupnosti Smlednik. Sekundarni cilj je razširitev turistične ponudbe, za katero skrbijo zlasti turistična društva. Krepitev zavesti in aktivnega pristopa h kulturni dediščini na območju krajevne skupnosti Smlednik se bo ustvarilo prek reprodukcije Smledniške noše v fizični obliki. Le-ta bo prispevala tudi k bogatejši turistični ponudbi kraja.

 

V okviru projekta Smledniška noša se bodo izdelali trije kompleti moške in ženske noše, njen pomen pa bo predstavljen v zgibanki o Smledniški noši.

 

Partnerji projekta
Vodilni partner: KRAJEVNA SKUPNOST SMLEDNIK
Ostali partnerji: /

 

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

Vrednost   projekta

Skupna vrednost (eur)

Sofinanciran delež (eur)

Lastna sredstva (eur)

 19.286,95

14.341,43

4.945,52

 

Status projekta: zaključen

Stara hišna imena

Naziv projekta: Stara hišna imena

  

Kulturno dediščino slovenskega podeželja predstavljajo tudi stara hišna imena, ki odražajo življenje in delo ljudi v nekem prostoru. Projekt krepi splošno zavedanje ljudi o pomenu ohranjanja ustnih izročil in narečij ter ustvarja medgeneracijski most z mlajšo generacijo, da bo dediščina lokalnih krajev živela še naprej v pristni obliki.

 

Projekt Stara hišna imena obeležuje najmanj 800 hišnih imen v devetindvajsetih naseljih petih občin. Izvedenih bo najmanj 10 srečanj z domačini na lokalnem nivoju ter izdanih 5 publikacij.

 

Partnerji projekta
Vodilni partner: Občina Vodice
Ostali partnerji: Občina Komenda, Občina Medvode, Občina Mengeš, Občina Trzin

 

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

Vrednost   projekta

Skupna vrednost (eur)

Sofinanciran delež (eur)

Lastna sredstva (eur)

39.450,00 EUR

24.793,04 EUR

14.656,96 EUR

 

Status projekta: zaključen

Igrajmo se

Dolg naziv projekta: Srečujemo se na igrišču

Kratek naziv projekta: Igrajmo se

 

Krajevna skupnost Trnovec obsega vasi Trnovec in Setnica, ki sta od občinskega središča Medvod oddaljeni 8-10 km. Krajani so se odločili za načrtovanje vaškega jedra, kjer bo prostor za srečevanje in druženje, prireditve, predavanja, otroške delavnice, lokalno tržnico in piknike.

 

S projektom Igrajmo se se bodo ob športnem igrišču postavila igrala za predšolske otroke. Organizirani bosta dve delavnici. Otrokom se bo predstavilo povezovanje in druženje ter družabne igre naših dedkov in babic. Staršem bo predstavljen pomen preživljanja prostega čas otrok na zraku in v naravi in vpliv le tega na njihov emocionalni in psihofizični razvoj.

 

Partnerji projekta
Vodilni partner: KRAJEVNA SKUPNOST TRNOVEC
Ostali partnerji: /

 

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

 Vrednost   projekta

Skupna vrednost (eur)

Sofinanciran delež (eur)

Lastna sredstva (eur)

 11.825,46 EUR

7.269,75 EUR

4.555,71 EUR

 

Status projekta: zaključen