Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

Izvedba volitev v organe LAS Za mesto in vas 11.07.2019

Volitve organov LAS bodo potekale letošnjo jesen, do takrat je potrebno izvesti kandidacijski postopek za evidentiranje člane organov LAS – predsednika, namestnika predsednika, člane Upravnega odbora ter člane Nadzornega odbora.

  

Predsednika voli Skupščina za obdobje štirih (4) let, po poteku katerega je lahko večkrat ponovno izvoljen.

  
Namestnik predsednika ima vse pristojnosti in naloge Predsednika. Namestnika predsednika voli Skupščina za obdobje štirih (4) let, po poteku katerega je lahko večkrat ponovno izvoljen. Predsednik in Namestnik predsednika ne smeta imeti bivališča v isti občini.

  

Upravni odbor je organ upravljanja LAS, v katerem so zastopani predstavniki javnega sektorja, zasebnega sektorja in civilne družbe. Pri sestavi upravnega odbora se upošteva načelo enakomerne teritorialne zastopanosti. Mandat člana upravnega odbora traja štiri leta.

Upravni odbor sestavlja 15 članov, in sicer:
- Predsednik LAS, ki je po funkciji član Upravnega odbora s pravico glasovanja;
- Šest (6) predstavnikov javnega sektorja – po 1 iz območja vsake občine (občine, javni zavodi, javne agencije,..);
- Trije (3) predstavniki zasebnega sektorja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge, kmetje in druge pravne osebe zasebnega prava);
- Pet (5) predstavnikov civilne družbe (društva, nevladne organizacije, posamezniki).
  
Nadzorni odbor šteje tri (3) člane, predvidoma po eden iz vsakega sektorja. Nadzorni odbor ima tudi enega nadomestnega člana. Mandat članov Nadzornega odbora traja štiri leta. Član Nadzornega odbora in namestnik ne more biti oseba, ki je že član Upravnega odbora ali oseba, ki opravlja delo pri Vodilnem partnerju.

  

Glasujete lahko z izpolnjenim Obrazcem 1 – Predlog kandidatov za organe LAS. Za vsakega predlaganega kandidata je potrebno posredovati tudi soglasje kandidata h kandidaturi: Obrazec 2 – Soglasje h kandidaturi za organe LAS. Brez pisnega soglasja kandidata se predlog za kandidata ne bo upošteval.

  

Na voljo je seznam vseh članov LAS Za mesto in vas na dan 8. 4. 2019 (Tabela – Seznam članov, VOLITVE 2019) iz katerega so razvidni možni kandidati po občinah in sektorjih (javni sektor, zasebni sektor, civilna družba).

  

Svoje predloge kandidatov za organe LAS lahko pošljete najkasneje do 23. 9. 2019 na elektronski naslov las-zmv@rralur.si ali po pošti na naslov: LAS Za mesto in vas, RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana.

  

Dodatne informacije v zvezi z zbiranjem kandidatov za organe LAS lahko dobite na telefonski številki 01/306 19 05 ali na elektronskem naslovu las-zmv@rralur.si.