Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

Izvajanje projektov EKSRP v času epidemije 31.03.2020

Projekti LAS Za mesto in vas, ki so sofinancirani iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, so v času razglašenih izrednih razmer zaradi epidemije COVID-19 (v času veljavnosti interventnega zakona oziroma najkasneje do 1. julija 2020) upravičeni do zadržanja rokov v upravnih inprekrškovnih zadevah. Za projekte, sofinancirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, se smernice za reševanje tovrstnih težav še čaka.  

  

V primeru, da se aktivnosti izvajanja ali poročanja projektov, sofinanciranih iz sklada EKSRP, zaradi spremenjenih razmer v času epidemije ne more izvesti, se to ne šteje kot kršitev oziroma neizpolnjevanje predpisanih pogojev upravičenosti in obveznostiZa izpolnitev materialnih obveznosti iz odločb bodo imeli upravičenci dovolj časa. V osnovi je določen 8-dnevni rok, vendar lahko upravičenci ta rok podaljšajo, če svojih obveznosti v tem času ne bodo mogli izpolniti. V tem primeru naj na LAS ali AKTRP javijo višjo silo v roku 15 delovnih dni od izteka omenjenega 8-dnevnega roka. 

   

V zvezi z iskanjem sistemskih rešitev glede nastale situacije zaradi epidemije COVID-19 in morebitnih težav pri izvajanju projektov v okviru LAS Za mesto in vas smo s strani Koordinacijskega odbora CLLD prejeli naslednjo informacijo: 

  

1. Dne 28. 3. 2020 v Uradnem listu RS št 36/2020, z dne 28. 3. 2020 objavljen Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS -CoV-2 (COVID-19), ki je pomemben za upravičence, ki koristijo sredstva iz Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in ESPR. Zakon med drugim določa, da se roki za uveljavljanje pravic v upravnih zadevah podaljšujejo ter da roki v upravnih in prekrškovnih zadevah ne tečejo. Torej zadržanje rokov nastopi ob začetku veljavnosti tega zakona in traja vse do ugotovitve Vlade RS, da ne obstojijo več razlogi za to epideminološko stanje oziroma najkasneje do 1. julija 2020. V okviru skladov EKSRP in ESPR se epidemija s koronavirusom COVID-19, ki je bila v Sloveniji razglašena 12. marca 2020 ob 18. uri, prav tako šteje za »višjo silo« v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1306/2013/EU. To za upravičence iz ukrepa LEADER/CLLD pomeni, da se neizpolnjevanje predpisanih pogojev upravičenosti oziroma obveznosti iz ukrepa, ki je posledica epidemije s koronavirusom, ne bo štelo za kršitev po predpisih, ki urejajo te ukrepe, zato upravičenci s tem v povezavi ne bodo deležni nikakršnih sankcij. Več o povezavi med navedenim interventnim zakonom in vlaganju vlog za višjo silo je objavljeno na spletnih straneh MKGP, kjer so objavljena navodila, katera se smiselno uporabljajo tudi za ukrep LEADER/CLLD v okviru skladov EKSRP in ESPR: https://www.gov.si/novice/2020-03-25-informacija-upravicencem-o-rokih-iz-odlocb-o-pravici-do-sredstev-pri-ne-iaks-ukrepih-prp-20142020-in-uveljavljanja-visje-sile-v-zvezi-z-obveznostmi-prp-20142020/ . 

  

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja Evropski sklad za regionalni razvoj (v nadaljevanju: OU ESRR), opredeljuje vpliv koronavirusa COVID-19 na izvajanje operacij kot višjo silo oz. naravni dogodek ali drugo dejanje zunaj sfere upravičenca, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti. To ustvarja posebno situacijo, ki jo je potrebno obravnavati s posebnimi ukrepi za podporo upravičencem za optimalno dosego namenov in ciljev operacij ter ne nazadnje za doseganje ciljev OP. OU ESRR že pripravlja smernice glede celovitega reševanja sprememb iz naslova pogodb, katere bodo predvidoma objavljene na spletnih straneh organa. 

  

Ne glede na vse navedeno pa spodbujamo vse upravičence, ki v dani situaciji vendarle lahko izpolnijo svoje obveznosti (npr. oddaja zahtevka za izplačilo sredstev, e-poročanje o izpolnjenih obveznosti), da to storijo v največji možni meri v predpisanih rokih. Za morebitna odstopanja od načrtovanih projektnih aktivnosti upravičenci obvestite vodilnega partnerja LAS Za mesto in vas na elektronski naslov las-zmv@rralur.si. 

Prišlo je do napake!