Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

Posvet o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost 21.04.2022

Državni svet Republike Slovenije je, 20. aprila 2022, v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Društvom za razvoj slovenskega podeželja organiziral posvet z naslovom »Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER/CLLD) danes in jutri«.

 

Program »Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost« (LEADER/CLLD) predstavlja orodje pri spodbujanju skupnega lokalnega razvoja po pristopu »od spodaj navzgor«. Tovrsten pristop omogoča, da lokalno prebivalstvo z oblikovanjem lokalnih partnerstev oz. lokalnih akcijskih skupin (LAS) aktivno odloča o prednostnih nalogah in razvojnih ciljih lokalnega območja.

 

Na posvetu, ki je bil organiziran na pobudo Društva za razvoj slovenskega podeželja, so se udeleženci najprej seznanili z doseženim napredkom pri izvajanju programa LEADER/CLLD v zadnjih štirih letih in pripravami na novo programsko obdobje 2021-2027, z vlogo lokalnih akcijskih skupin pri skladnem teritorialnem razvoju ter z nekaj odmevnejšimi projekti, ki so jih lokalne akcijske skupine izvedle v preteklih letih. Ob izpostavljenem pomembnem prispevku programa LEADER/CLLD za razvoj slovenskega podeželja in vlogi LAS v tem procesu, so udeleženci posveta naslovili odprta vprašanja, ki zmanjšujejo dejanski pomen programa LEADER/CLLD za uravnotežen in trajnostni razvoj podeželja.

 

V zaključnem delu so bili na podlagi dosedanjih izkušenj oblikovana priporočila za nadaljnje izvajanje pristopa LEADER/CLLD ter pospešitev črpanja evropskih sredstev v programskem obdobju 2021–2027. Udeleženci so med drugim opozorili, da mora država pravočasno pripraviti in sprejeti operativne programe, da se bodo lahko programi LEADER/CLLD začeli čim prej izvajati. Prav tako so se zavzeli, da je treba zagotoviti večjo usklajenost Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj ter zagotoviti financiranje socialnih vsebin iz Evropskega socialnega sklada ali pa povečati obseg sredstev za socialne vsebine v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj. Prav tako so se udeleženci zavzeli za odpravo administrativnih ovir in poenostavitev postopkov pridobivanja sredstev ter tudi za boljše sodelovanje med ključnimi akterji na državni ravni. Poleg tega je bilo ocenjeno, da bi bilo smiselno po vzoru tuje prakse določiti en sklad - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja - kot vodilni sklad za izvajanje ukrepov iz naslova programa LEADER/CLLD. Udeleženci so se tudi strinjali, da bi morale biti lokalne akcijske skupine partner pri izvajanju vseh politik, ki obravnavajo problematiko razvoja podeželja. V luči spremljanja razvoja podeželja na nivoju EU je bila dana tudi pobuda, da država finančno podpre organizacijo konference Združenja evropskih LAS ter zasedanja Evropskega podeželskega parlamenta.

 

Posnetek posveta si lahko ogledate TUKAJ