Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

LEADER za mlade 21.06.2022

LEADER je orodje za spodbujanju skupnega lokalnega razvoja po pristopu »od spodaj navzgor«. Ta lokalnemu prebivalstvu omogoča, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev (t.i. lokalnih akcijskih skupin – LAS) aktivno odloča o prednostnih nalogah in razvojnih ciljih lokalnega območja. V Sloveniji v tem programskem obdobju deluje 37 LAS, ki pokrivajo območje celotne države. Ukrep LEADER se v programskem obdobju 2014 – 2020 izvaja kot del skupnega instrumenta Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (Community Led Local Development – CLLD). Izvedbi pristopa LEADER/CLLD skupno namenjenih 110,4 mio eurov iz 3 evropskih skladov (EKSRP, ESRR, ESPR). Do konca leta 2021 je bilo samo v okviru pristopa LEADER (podukrep 19.2) odobrenih več kot 700 projektov in ustvarjenih 97 delovnih mest.

 

KAM SE LAHKO MLADI VKLJUČITE? V programskem obdobju 2023 – 2027 se bo LEADER izvajal kot del skupnega pristopa LEADER/CLLD (vključena bosta sklada EKSRP in ESRR). Intervencija LEADER se pripravlja v okviru Strateškega načrta SKP 2023-2027,znotraj specifičnega cilja 8: spodbujanje zaposlovanja, rasti, enakosti spolov, vključno s participacijo žensk v kmetovanju, socialne vključenosti in lokalnega razvoja na podeželju). Mladi se lahko vključite v oblikovanje novih oziroma nadaljevanje obstoječih lokalnih akcijskih skupin (LAS) ter v pripravo novih strategij lokalnega razvoja (SLR). Javni poziv za pripravo novih SLR bo objavljen predvidoma jeseni 2022. Na vašem območju bodo izvedene raznovrstne delavnice, kjer boste lahko izrazili svoje potrebe, kaj mladi potrebujete na vašem območju. Predvidoma leta 2024 se bo pričelo z izvajanjem strategij, ko se boste lahko vključili v projekte. Predmet podpore bodo dejansko nastali stroški ali aktivnosti v okviru operacije (storitve, stroški dela, prispevek v naravi, manjše naložbe, …). Da bo aktivnost upravičena do sredstev mora biti v skladu s potrjeno SLR, zato je pomembno, da v pripravljalni fazi, ki bo potekala jeseni, zelo dobro določite, kaj so tiste potrebe podeželja!

 

 

Podrobnejše informacije o LEADER lahko najdete na spletnih straneh MKGP in na CLLD Slovenija.

Prišlo je do napake!