Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin 03.01.2023

V petek, 23. 12. 2022, sta bili v Uradnem listu objavljeni Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za programsko obdobje do leta 2027 (v nadaljevanju: uredba) ter javni poziv. Na podlagi javnega poziva lahko lokalna partnerstva v Sloveniji pričnejo z oblikovanjem lokalnih akcijskih skupin za namen priprave novih strategij lokalnega razvoja (v nadaljevanju: SLR) za programsko obdobje do leta 2027.

 

V programskem obdobju 2021-2027 se bo pristop LEADER/CLLD izvajal kot del skupnega pristopa imenovanega lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost v okviru skladov Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP) in Evropski sklad za regionalni razvoj (v nadaljevanju: ESRR). Za izvajanje evropske skupne kmetijske politike je bil s strani Evropske komisije dne 28. 10. 2022 potrjen Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo, s čimer je bila podana zelena luč za koriščenje sredstev sklada EKSRP. Za koriščenje sredstev iz sklada ESRR pa je Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji Evropska komisija potrdila dne 13. 12. 2022.

 

Uredba ureja pripravljalno podporo, pogoje za delovanje lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju: LAS) in pripravo strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost ter odobritev teh. Uredba določa tudi pogoje za oblikovanje in postopke za izbor in potrditev LAS-ov, vsebino in sestavo ter obvezna poglavja SLR, merila in način za izbor SLR, naloge LAS-ov, upravičence, upravičene aktivnosti pripravljalne podpore, pogoje upravičenosti in pogoje za izvajanje pripravljalne podpore v programskem obdobju 2023–2027.

 

LAS-i bodo morali biti tudi v prihodnjem programskem obdobju organizirani kot pogodbeno partnerstvo treh sektorjev, sestavljenih iz predstavnikov javnih in zasebnih socio-ekonomskih interesov na izbranem območju, torej kot javni, ekonomski (ali gospodarski) in socialni (ali civilni) sektor. Na ravni oblikovanja LAS-ov ter kasneje pri odločanju o projektih po izvedbi javnih pozivov za izbor projektov, ki jih bodo objavili LAS-i, bo potrebna velika pozornost, da nobeden od naštetih sektor ne bo nadzoroval odločanja. LAS-i, ki delujejo v programskem obdobju 2014-2020, imajo možnost, da nadaljujejo s svojim delom tudi v prihodnje ali pa se glede na potrebe in odločitev deležnikov z območja oblikujejo v nov LAS. V obeh primerih je treba upoštevati, da mora biti članstvo v LAS odprto za nove deležnike, pri čemer se spodbuja vključevanje mladih, žensk, ranljivih skupin, nevladnih organizacij z območja in drugih zainteresiranih. V skladu z uredbo pa je treba upoštevati obvezne sestavine pogodbe o ustanovitvi LAS, pogoje za zmogljivost LAS ter upravno in kadrovsko spodobnost vodilnega partnerja, kot izhaja iz uredbe. Rok za izpolnitev naštetega je, poleg ostalih pogojev, ki izhajajo iz uredbe, ter vložitve vloge za izplačilo prve faze pavšalnega zneska pripravljalne podpore, 3. marec 2023.

 

LAS-i bodo morali skladno z obveznimi elementi pripraviti nove SLR do 31. julija 2023 na predloženem obrazcu. Pri pripravi SLR bo treba opredeliti dodano vrednost izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost na določenem območju, opraviti analizo stanja lokalnega območja, analizo razvojnih potreb in potencialna območja, vključno s SWOT-analizo ter na podlagi tega oblikovati ustrezne ukrepe. Temeljito oblikovanje ustreznih ukrepov bo po odobritvi SLR podlaga za izvajanje projektov na terenu, ki se bodo lahko pričeli pripravljati po objavi javnih pozivov za potrditev projektov LAS. Zato so vsi zainteresirani vabljeni, da se vključijo v obstoječe ali nove LAS-e ter s tem pripomorejo k oblikovanju kvalitetnih SLR, ki bodo odražale dejanske potrebe in potencial določenega lokalnega območja.

 

Vsebina zapisa je bila prvič objavljena na straneh Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.