Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

Izbor vodstva LAS in potrditev SLR 29.10.2015

Lokalna akcijska skupina »LAS Za mesto in vas« izbrala vodstvo ter potrdila Strategijo lokalnega razvoja.

V Kulturnem domu Trzin je 26. 10. 2015 potekala 2. seja skupščine LAS v okviru katere so bile izvedene volitve organov Lokalne akcijske skupine »LAS Za mesto in vas«, ki združuje območje občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice. Ob tem je bil soglasno potrjen tudi temeljni dokument - Strategija lokalnega razvoja, ki predstavlja okvir za črpanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESSR). Za sedemletno obdobje delovanja LAS bo na razpolago nekaj več kot 2,0 mio €, sredstva pa bodo namenjena spodbujanju celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij.


Skupščina je bila sklepčna, saj se je je udeležilo 45 od 83 članov LAS, ki so po potrditvi sestave delovnih teles za izvedbo skupščine in potrditvi Poslovnika o delu skupščine LAS, izvedli volitve organov LAS, izbrali vodilnega partnerja ter potrdili Strategijo lokalnega razvoja. Za Predsednika LAS je bil s 45 glasovi izbran Aco Franc Šuštar, ki od leta 2010 vodi Občino Vodice kot profesionalni župan. Poleg tega deluje tudi kot član sveta Ljubljanske urbane regije, član Strateškega sveta Gea College, član Koordinacijskega odbora za javni promet v LUR ter član predsedstva Skupnosti občin Slovenije. Namestnica predsednika je postala Alenka Marjetič Žnider, ki je kot članica Sveta Občine Trzin aktivno vključena v lokalno politiko. S svojimi izkušnjami oziroma poznavanjem evropske in nacionalne zakonodaje s področja kmetijstva in kmetijske politike, tako programskih kot izvedbenih dokumentov, pa bo doprinesla k uspešnemu delovanju LAS.

Izvoljena sta bila tudi 14 članski Upravni odbor LAS v sestavi: Gregor Turel, Blaž Križnar, Jože Nemec, Mira Crnkovič, Martina Prezelj, Jure Galičič, Milan Sobočan, Vanja Ločniškar, Marko Kocjan, Blanka Tomšič, Sida Valentinčič, Barbara Sršen, Tatjana Resman in Irena Mraz ter tričlanski Nadzorni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki vseh treh sektorjev: Marjeta Podpeskar Omahen, Občina Domžale (javni sektor), Vanja Schwarzman, Gostilna na Vihri (zasebni sektor) in Zoran Rink (civilna družba). Za nadomestnega član Nadzornega odbora pa je bil izvoljen Peter Svetina, strokovni direktor Grunt, zavoda za socialno podjetništvo.

Ob koncu skupščine je bil izvoljen še vodilni partner »LAS Za mesto in vas« in sicer Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), ki je v sodelovanju s člani LAS in lokalno skupnostjo v zadnjem letu intenzivno pripravljala Strategijo lokalnega razvoja. Strategijo lokalnega razvoja morajo potrditi še odgovorna ministrstva, kar bo podlaga za črpanje evropskih sredstev. Prvi razpis za izbor projektov, ki se bodo financirali iz teh sredstev in izvajali na območju LAS, bo objavljen predvidoma v prvih mesecih 2016.