Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad

Javni poziv za izbor operacij 2018

Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2018

  

LAS Za mesto in vas s 16. 5. 2018 objavlja Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2018. Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju razvojnih ciljev na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice. Javni poziv je odprt od 16. 5. 2018 do 28. 9. 2018.

 

Prijavitelji lahko kandidrajo za sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ali Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). V pozivu so opredeljeni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci, upravičeni in neupravičeni stroški, merila za izbor operacij in postopek izbora operacij, ki se bodo sofinancirale iz sredstev LAS Za mesto in vas.

 

Razpisna dokumentacija vsebuje dokument javnega poziva, navodila za pripravo vloge (Sklop A - EKSRP, Sklop B - ESRR) ter vlogi za prijavo operacije (Obrazec 1 - Sklad EKSRP vloga A, Obrazec 2 - Sklad ESRR vloga B) skupaj z obveznimi prilogami. Javni poziv ter Vlogi A in B sta bili spremenjeni dne 5.7.2018 zaradi objave novega elektronskega naslova in telefonske številke ter Uredbe o varstvu osebnih podatkov. Tehnični popravki in dopolnitve se nanašajo na:

 

 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2018:
  1. Spremenjen elektronski naslov in telefonski kontakt v prvem poglavju »Osnovni podatki o javnem pozivu« – Informacije o javnem pozivu;
  2. Spremenjen elektronski naslov in telefonski kontakt v desetem poglavju »Razpisna dokumentacija in dodatne informacije« - Dodatne informacije o javnem pozivu LAS.

 

 1. Vlogo za prijavo operacije na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja »LAS Za mesto in vas« v letu 2018:
  1. Obrazec 1 - SKLOP A – OPERACIJE SOFINANCIRANE IZ EKSRP: Dopolnjena izjava v devetem poglavju »Izjava in podpisi prijavitelja/partnerjev« o obravnavi osebnih podatkov;
  2. Obrazec 2 - SKLOP B – OPERACIJE SOFINANCIRANE IZ ESRR: Dopolnjena izjava v devetem poglavju »Izjava in podpisi prijavitelja/partnerjev« o obravnavi osebnih podatkov.

  

Vsi dokumenti so na voljo v priponkah.

 

Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2018 je pripravljen na podlagi naslednjih dokumentov:

- Strategija lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas (v nadaljevanju SLR);
- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020, Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, z dne 6.4.2018 (v nadaljevanju Uredba).

____________________________________________________________

  

Določbe Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP):

Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (sklad EKSRP in sklad ESPR), 2.2.2018; 

Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz programa razvoja podeželja republike Slovenije za obdobje 2014–2020;

Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti;

Pravilnik o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizaciji.

____________________________________________________________

   

Določbe Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR):

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 , Verzija 1.5 (v nadaljevanju Navodila);

Priročnik CGP Evropske kohezijske politike 2014 – 2020;

Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za obdobje 2015 -2020;

Pravilnik o urbanih območjih ULRS s prilogo.

Javni poziv za članstvo

JAVNI POZIV ZA VSTOP OZIROMA ČLANSTVO V LOKALNI AKCIJSKI SKUPINI LAS ZA MESTO IN VAS V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014–2020

LAS Za mesto in vas vabi vse zainteresirane k včlanitvi v lokalno partnerstvo, ustanovljeno za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020. Lokalna akcijska skupina na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice (v nadaljevanju LAS) se je organizirala kot pogodbeno partnerstvo, ustanovljeno z namenom uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja. Lokalni razvoj se bo izvajal po pristopu »od spodaj navzgor«, kar lokalnemu prebivalstvu omogoča, da samo določi prioritete in razvojne usmeritve.

V LAS se lahko vključijo predstavniki javnih ter zasebnih subjektov, s stalnim prebivališčem, sedežem ali izpostavo na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice in sicer: občin, javnih zavodov in drugih javnih institucij, podjetnikov, podjetij, kmetov ter drugih ekonomskih institucij, zainteresiranih posameznikov, kmečkih žena, mladih, predstavnikov nevladnih organizacij in drugih predstavnikov civilne družbe. V lokalno partnerstvo so lahko vključene tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki imajo sedež izven območja LAS, vendar delujejo na območju LAS.

Članstvo v LAS je odprto, prostovoljno in dostopno vsem pod enakimi pogoji. Pravice članov so:

 • da sodelujejo pri pripravi strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014-2020,
 • da volijo in so izvoljeni v organe LAS,
 • da so seznanjeni z letnimi programi dela in poslovanjem LAS,
 • da se udeležujejo dejavnosti, ki jih organizira LAS,
 • da uresničujejo osebne in javne interese povezane s cilji LAS.

 

Vpogled v pogodbo o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice je možen po predhodni najavi v RRA LUR oziroma vam lahko kopijo pogodbe posredujemo preko elektronske pošte.

Izpolnjeno in podpisano PRISTOPNO IZJAVO ZA VČLANITEV V LAS lahko posredujete skenirano na e-naslov:las-zmv@rralur.si ali na poštni naslov: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana.

Za dodatne informacije v zvezi s članstvom v LAS vam je na voljo Roman Medved (RRA LUR) na telefonski številki 01/306 19 05 ali na elektronskem naslovu las-zmv@rralur.si

Aktualno

Dne 18. 7. 2018 je bila podpisana Pogodba o načinu varstva osebnih podatkov pri izvajanju nalog vodilnega partnerja za LAS Za mesto in vas. Pogodba je podpisana s strani vodilnega partnerja LAS Za mesto in vas, Regionalne razvojne agencije ljubljanske urbane regije (v nadaljevanju: RRA LUR) ter s strani predsednika LAS Za mesto in vas. S pogodbo želimo še dodatno urediti pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank glede obdelave in varstva osebnih podatkov.

LAS Za mesto in vas (LAS ZMV) je prejel nov elektronski naslov: las-zmv@rralur.si.

Telefonski kontakt ostaja enak: 01 306 19 05.

  

Za vprašanja in informacije smo vam na voljo med 8.00 in 16.00 uro.

Dne 5. 7. 2018 je bil zaradi objave novega elektronskega naslova in telefonske številke ter spoštovanja Uredbe o varstvu osebnih podatkov spremenjen del razpisne dokumentacije Javnega poziva za izbor operacij LAS Za mesto in vas v letu 2018.

  

Dokumentacija Javnega poziva je na voljo na tej povezavi.

Razpis je odprt do 28. 9. 2018.