Občina Medvode
Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad

LAS Za mesto in vas je v letih 2014-2020 predvidilo tri Javne pozive za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja: v letih 2016, 2018 in 2019. Na javni poziv se lahko prijavi projektne ideje, ki ustrezajo temam, ciljem in prioritetam, ki so izpostavljeni v razpisni dokumentaciji in sledijo razvojni strategiji LAS Za mesto in vas.

  

Prednost imajo projekti, ki so inovativni, povezujejo različne partnerje, so ekonomični in imajo trajnostni učinek na območje. Projektne predloge po merilih, navedenih v razpisni dokumentaciji, ocenjuje zunanja ocenjevalna komisija.

 

Javni poziv za članstvo v lokalni akcijski skupini Za mesto in vas je odprto tekom celotnega obdobja in vabi vse zainteresirane posameznike, društva, organizacije in podjetja ali združenja, da se aktivno vključijo v procese delovanja lokalne akcijske skupine. Na sejah skupščine boste seznanjeni in imeli možnost potrjevanja ter uresničevanja idej za dejavnosti, ki se odvijajo v lokalni akcijski skupini. 


Javni poziv LAS Za mesto in vas za izbor projektov 2019

Popravek št. 5 Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2019:

 

RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju LAS), ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah, na podlagi 11. točke Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2019,

z dnem 10. 12. 2019 objavlja POPRAVEK ŠT. 5 Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2019:

  

  1. Popravljen Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2019, Točka 1: Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje: Roki za predložitev vlog so: 11. 10. 2019, 31. 3. 2020.

  

Obrazložitev: izbrisan je rok 31. 1. 2020 zaradi porabe večine razpisanih sredstev na prvem roku. Drugo odpiranje se izvede 30. 3. 2020. Sklep (št. 14.22) je bil sprejet na 14. seji Upravnega odbora LAS, dne 4. 12. 2019.

  

  

Popravek št. 4:

Odpravljena je bila tehnična napaka v dokumentu: Priloga 1: Finančni načrt Sklop A - EKSRP. Dne 1. 10. 2019 je objavljen nov dokument: Priloga 1: Finančni načrt Sklop A _1.10 - EKSRP.

 

 

Popravek št. 3:

Odpravljena je bila tehnična napaka v dokumentu: Priloga 1: Finančni načrt Sklop B - ESRR. Dne 27. 9. 2019 je objavljen nov dokument: Priloga 1: Finančni načrt Sklop B _novo - ESRR.

 

 

 

Popravek št. 2:

V projektni dokumentaciji je na novo dodana vloga Obrazec 1 Vloga - Sklop A EKSRP v obliki Word in PDF formatu. Popravljen je podatek: "Najnižji znesek podpore za posamezno operacijo je 2.000 EUR, najvišji pa 100.000, EUR.".

  

Pri tem opozarjamo, da je višina razpoložljivih sredstev na posameznih ukrepih, ki so predstavljeni v "Javnem pozivu 2019 LAS Za mesto in vas_23.7", lahko manjša od maksimalne možne vrednosti projekta.

  

Popravek št. 1:

  

Odpravljena je bila tehnična napaka v dokumentu: Finančni načrt (priloga 1) za projekte EKSRP. Dne 21. 8. 2019 je objavljen nov dokument: Priloga 1: Finančni načrt Sklop A _novo - EKSRP. 

  

Objava javnega poziva za izbor projektov LAS Za mesto in vas 2019

  

 

LAS Za mesto in vas z dnem 23. 7. 2019 objavlja Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2019. Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju razvojnih ciljev na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice. Javni poziv je odprtega tipa kar pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej, oziroma dokler so sredstva na voljo. 

 

Prvi rok za predložitev vlog je 11. 10. 2019, naslednji roki so še 31. 1. 2020 in 31. 3. 2020

 

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 672.830,47 EUR, od tega:

- iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: 274.847,24 EUR, delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša do 75 %.

- iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: 397.983,23 EUR, delež sofinanciranja upravičenih stroškov, za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80 %.  

 

V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 31. 3. 2020, bo LAS objavil zaprtje razpisa na spletni strani LAS Za mesto in vas. V kolikor sredstva v okviru načrtovanih rokov ne bodo v celoti porabljena oz. bo LAS prejel dodatna sredstva, bo razpisan dodatni rok za odpiranje vlog. 

Prijavitelji lahko z isto vlogo kandidirajo za sredstva samo iz enega sklada - Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ali Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). V pozivu so opredeljeni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci, upravičeni in neupravičeni stroški, merila za izbor operacij in postopek izbora operacij, ki se bodo sofinancirale iz sredstev LAS Za mesto in vas.

Razpisna dokumentacija vsebuje dokument javnega poziva, Strategijo lokalnega razvoja, ki je podlaga za določitev vsebin projektov, navodila za pripravo vloge (Sklop A - EKSRP, Sklop B - ESRR) ter ločeni vlogi za prijavo operacije (Obrazec 1 Vloga - Sklop A EKSRP, Obrazec 1 Vloga - Sklop B ESRR ) skupaj z obveznimi prilogami.

 

Za dodatne informacije in pomoč pri pripravi vloge nas lahko kontaktirate prek elektronske pošte: las-zmv@rralur.si ali telefona: 01 306 19 05.

 

Javni poziv za članstvo

JAVNI POZIV ZA VSTOP OZIROMA ČLANSTVO V LOKALNI AKCIJSKI SKUPINI LAS ZA MESTO IN VAS V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014–2020

LAS Za mesto in vas vabi vse zainteresirane k včlanitvi v lokalno partnerstvo, ustanovljeno za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020. Lokalna akcijska skupina na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice (v nadaljevanju LAS) se je organizirala kot pogodbeno partnerstvo, ustanovljeno z namenom uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja. Lokalni razvoj se bo izvajal po pristopu »od spodaj navzgor«, kar lokalnemu prebivalstvu omogoča, da samo določi prioritete in razvojne usmeritve.

V LAS se lahko vključijo predstavniki javnih ter zasebnih subjektov, s stalnim prebivališčem, sedežem ali izpostavo na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice in sicer: občin, javnih zavodov in drugih javnih institucij, podjetnikov, podjetij, kmetov ter drugih ekonomskih institucij, zainteresiranih posameznikov, kmečkih žena, mladih, predstavnikov nevladnih organizacij in drugih predstavnikov civilne družbe. V lokalno partnerstvo so lahko vključene tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki imajo sedež izven območja LAS, vendar delujejo na območju LAS.

Članstvo v LAS je odprto, prostovoljno in dostopno vsem pod enakimi pogoji. Pravice članov so:

  • da sodelujejo pri pripravi strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014-2020,
  • da volijo in so izvoljeni v organe LAS,
  • da so seznanjeni z letnimi programi dela in poslovanjem LAS,
  • da se udeležujejo dejavnosti, ki jih organizira LAS,
  • da uresničujejo osebne in javne interese povezane s cilji LAS.

 

Vpogled v pogodbo o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice je možen po predhodni najavi v RRA LUR oziroma vam lahko kopijo pogodbe posredujemo preko elektronske pošte.

Izpolnjeno in podpisano PRISTOPNO IZJAVO ZA VČLANITEV V LAS lahko posredujete skenirano na e-naslov:las-zmv@rralur.si ali na poštni naslov: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana.

Za dodatne informacije v zvezi s članstvom v LAS vam je na voljo Roman Medved (RRA LUR) na telefonski številki 01/306 19 05 ali na elektronskem naslovu las-zmv@rralur.si