Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika

Skupščina

Skupščino sestavljajo vsi člani. Deluje na podlagi Pogodbe o ustanovitvi in delovanju lokalne akcijske skupine na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice, ki je bila sprejeta na Ustanovni seji dne 22.3.2016  in Aneksa št.1 k Pogodbi.Naloge in pristojnosti Skupščine so:

 • sklepa o dnevnem redu Skupščine, 
 • na predlog Upravnega odbora potrdi letno poročilo o doseganju ciljev Strategije in finančno poročilo LAS, 
 • na predlog Upravnega odbora odloča o spremembi te pogodbe, 
 • sprejema in spreminja splošne akte LAS, ki podrobneje urejajo delovanje LAS in njenih organov, 
 • sprejme Strategijo in njene morebitne spremembe, 
 • sprejme merila za izbor in ocenjevanje projektov, 
 • določa obliko, način in višino prispevka članov, 
 • izmed članov voli Predsednika, Namestnika predsednika, člane Upravnega odbora in člane Nadzornega odbora ter namestnika, 
 • razrešuje Predsednika in namestnika, člane Upravnega odbora in člane Nadzornega odbora ter namestnika, če ti delujejo v nasprotju s to pogodbo, splošnimi akti LAS, sklepi organov LAS ali v nasprotju z namenom ali interesi LAS, 
 • razreši člana Upravnega odbora, če je ta v obdobju enega leta odsoten na več kot polovici sej Upravnega odbora in imenuje novega do izteka mandata Upravnemu odboru, 
 • sklepa o dokončni izključitvi člana iz LAS, 
 • izbere Vodilnega partnerja, ki LAS zastopa v upravnih in finančnih zadevah, 
 • odloča o pritožbah zoper sklepe drugih organov LAS, 
 • odloča o drugih zadevah v skladu s to pogodbo ali drugimi splošnimi akti LAS.
 • sklicuje in vodi seje Skupščine, 
 • zagotavlja javnost delovanja LAS,
 • opravlja druge naloge v skladu s to pogodbo, drugimi splošnimi akti LAS ali sklepi organov LAS.

 

12. seja Skupščine

11. seja Skupščine 

4. seja Skupščine 

3. seja Skupščine

2. seja Skupščine

1. seja Skupščine 

1. dopisna seja Skupščine